Onsdag ble en historisk dag i Helse Nord.

Styret vedtok at man legger til grunn at nasjonale helsefaglige retningslinjer og veiledere skal implementeres og følges opp i Helse Nord. Avvik skal begrunnes særskilt og dokumenteres.

Det er smått utrolig. 21 år etter foretakets fødsel i 2001 bestemte man seg for å følge nasjonale kvalitetskrav. Og det måtte ikke uventet en direktør fra Oslo til. Det er et tankekors for alle de som roper etter lokale heimføinger nordfra i lederposisjoner.

Cecilie Daae kom nordover med bakgrunn fra Helsedirektoratet, og bestilte en revisjonsrapport som har avslørt store og alvorlig svakheter. Det viser at Nord-Norge noen ganger må beskyttes mot seg selv og egen inkompetanse.

Daae sa i styremøtet at man i saker om fag og funksjonsfordeling har valgt en helt egen linje i nord når det gjelder volumkrav og kvalitet. Det kan ikke bety annet enn at man har ansett nasjonale retningslinjer som kun veiledende.

Direktøren i Helse Nord gjorde styret oppmerksom på at det fra nå av kan bli betydelig sentralisering av mange fagmiljøer og funksjoner. Og at det sjelden vil finnes gode grunner til å fravike reglene.

Det interessante spørsmålet er hvorfor Helse Nord har vært så mye dårligere på dette enn andre regionale helseforetak i Norge. Det kan selvfølgelig skyldes fravær av kompetanse.

Et mer sannsynlig svar er at Helse Nord-administrasjonen primært er en politisk administrasjon, som har hatt oppmerksomheten sin rettet mot helt andre områder enn fag, forskning og nasjonale kvalitetsmål.

Mens de regionale foretakene i andre deler av landet har arbeidet for at universitetssykehusene i landsdelene blir faglige lokomotiver, har man motarbeidet det i Nord-Norge. For å lykkes med en slik strategi, har det vært nødvendig å sope veldig mye dårlig kvalitet under teppet.

Det er en skandale. Spørsmålet er hvordan Helse Nord kan ha sluppet unna med det, til tross for at det må ha vært vel kjent i Helsedepartementets eieravdeling. I Oslo har man visst at man har å gjøre med en administrasjon i Helse Nord som har lekt politikere, ignorert tungtveiende faglige råd i og utenfor egen landsdel, slik at pasientene ikke har fått likeverdig behandling.

Det er rett og slett utilgivelig. Oppryddingen kommer seint, men forhåpentligvis godt.