Med dette som bakteppe har vi siden 2014, da Russland okkuperte Krim-halvøya, sett økende russisk aggresjon mot Ukraina, og russisk militær støtte til russiske separatister i Øst-Ukraina. De siste ukene har det så kommet en strøm av løgner og falske beskyldninger fra Putin, som kun er opptatt av egen makt og russisk over-herredømme i Øst-Europa. Putin har gjennom dette bevist at han absolutt ikke er til å stole på.

Dette bør være en kraftig vekkelse for de nordmenn (og andre) som har stolt på Putin, og vist sin støtte, sympati og oppslutning til Putin og Russland.

Hvordan bør nå Norge og øvrige demokratiske land i verden reagere på Russlands angrep på Ukraina? En rekke sanksjoner er allerede innført mot Putin, hans nære tilhengere og Russland, og jeg ønsker i tillegg at følgende sanksjoner iverksettes umiddelbart:

  • Russland fratas sin vetorett, og utestenges fra FNs sikkerhetsråd. Landet har ingenting å gjøre i Sikkerhetsrådet, som en følge av angrepet på Ukraina.
  • Krigsforbryterdomstolen i Haag bør utstede internasjonal arrestordre på Putin med anklager om krigsforbrytelser og angrep på sivile i Ukraina (ref. bombing av boligblokker og andre sivile mål).
  • Det innføres boikott av alle russiske banker, og frysing av de midler de russiske bankene har innestående i banker over hele verden.
  • Samtlige russiske banker utestenges fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT.Det innføres sanksjoner mot land og banker som hjelper Russland med å omgå / bryte innførte sanksjoner.
  • Samtlige russiske investeringer i Norge og i Nordsjøen fryses.
  • Putin, hans medarbeidere og Russland utestenges fra alle internasjonale organisasjoner.Russiske militære observatører nektes adgang til militærøvelser i Norge.
  • All import og eksport av varer og tjenester fra / til Russland stoppes. Den norske stat må da kompensere norske firmaer og organisasjoner som taper penger på dette.
  • Norge må nekte samtlige russiske skip tilgang til norske havner og verksteder, inkludertlevering av fisk og fiskeprodukter til norske selskaper / fiskebruk. Den norske stat må da kompensere norske firmaer og organisasjoner som taper penger på dette.
  • Norge må nekte alle russiske idrettsutøvere, kulturarbeider etc. adgang til å delta på arrangementer i Norge.
  • Russlands utenriksminister Sergej Lavrov må fratas tittelen æresdoktor ved UIT.

Sanksjonene vil selvsagt bli møtt med motreaksjoner fra Russland, men dette må aksepteres. Eventuelle kostnader / tap som påføres norske bedrifter og organisasjoner må da kompensere av staten. Samtidig er det viktig å å påpeke at sanksjonene ikke er ment som tiltak mot den sivile russiske befolkningen, men som tiltak mot Russland og landets ledere.

Tiltakene vil selvsagt påvirke den russiske sivilbefolkningen, og dermed påvirke deres holdning til Russlands ledere og krigen som landet fører i Ukraina.