Kampen mot Forskjells-Norge handler om at alle skal ha trygt arbeid, ei lønn å leve av, gode velferdsordninger, og at alle skal ha like muligheter til å leve gode liv, uavhengig av for eksempel funksjonsnivå, hudtone, etnisitet, seksualitet og kjønnsidentitet.

I den siste levekårsundersøkelsen til Bufdir, «Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår» slås det fast at homofile, lesbiske, bifile og transpersoner generelt har dårligere fysisk og psykisk helse, lavere livskvalitet og svakere sosiale nettverk enn andre. Fordommer og diskriminering rammer fortsatt mange skeive, og både helsevesenet og psykiatrien har begrenset kunnskap om hvordan minoritetsstress preger folks fysiske og psykiske helse. Transpersoner som søker hjelp for å få bekreftet kjønnsidentiteten sin, opplever ofte å bli avvist, og mennesker som verken er menn eller kvinner kan ikke få anerkjennelse for sitt kjønn av offentligheten. Skeive har også svakere sosiale nettverk enn andre, utestenging fra familie og gamle venner fører fremdeles til ensomhet og dermed lavere livskvalitet. Ikke minst kan frykten for utestenging føre til at mange ikke tør fortelle omverdenen hvem de er og hvem de elsker. Slik frykt gjør også at mange tidligere åpne, eldre skeive går tilbake i skapet når de får behov for eldretjenester eller flytter til institusjon.

Arbeidet for et mer inkluderende samfunn der alle kan føle seg trygge, gjøres på mange plan. Her i Troms er det svært gledelig at Nord-Troms i år har arrangert sin andre Pridefestival. 5.–9. september skal det arrangeres Pride for fjerde gang i Harstad, og vi har den veletablerte Arctic Pride i Tromsø i november. Vi ønsker alle i Harstad Happy Pride og oppfordrer til deltakelse både i parade, fest og seminarer! Pridefestivaler gjør at skeive føler seg tryggere og friere, og at straighte får mer bevissthet og kunnskap om skeives liv. Kommunene har også et stort ansvar for å bidra til et inkluderende samfunn. Det er et fåtall av kommunene i Troms som har egne handlingsplaner for kjønnsmangfold og seksuelt mangfold. Vi i Rødt er opptatt av at slike planer bør utarbeides i alle kommuner, og av at de må følges av midler slik at de ikke bare blir fine ord.

Skeive flyktninger står i en særlig utsatt posisjon. De må ofte velge mellom å utsette seg for fare ved å være åpne om legningen sin mens de er plassert på asylmottak, og å ikke få anerkjent at de faktisk er skeive av norske myndigheter. Mange opplever å ikke bli trodd hvis de ikke fortalte at var skeive i første møte med norske myndigheter, uten forståelse for at det kan være vanskelig hvis man kommer fra land hvor det er livsfarlig å være skeiv. «Maria» har levd som papirløs her i nord i 10 år. Hun er lesbisk, og Norge vil sende henne tilbake til hjemlandet, hvor skeive ikke aksepteres og hun kan risikere livet. UDI mener hun kan reise tilbake og være trygg, hvis hun går tilbake i skapet. «Maria» vil nå prøve saken sin for retten. Det koster mye penger, og venner har startet en spleis hvor man kan bidra (søk etter «Støtt oss for å hjelpe vår venns fremtid» på spleis.no).

Også i skolen mangler det ofte kunnskap om skeive og kjønnskreative barn, og homo er fremdeles et av de mest brukte skjellsordene i skolegårdene våre. Vi vil at skoleansatte skal ha kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, slik at de kan skape trygge klasserom for alle. Barn som ikke identifiserer seg som jente eller gutt, men som ikke-binære, skal ikke usynliggjøres, men imøtekommes og støttes av kompetente lærere og voksne. Rødt vil også at LHBTI+ skal være en obligatorisk del av undervisningen helt fra 1. klasse, og at dette skal sikres gjennom læreplanene.

En av de viktigste sakene for oss, er at behandlingstilbudet for transpersoner styrkes, slik at flere kan få hjelp, og slik at alle kan være trygge på at hjelpen er kunnskapsbasert og god. I den sammenhengen er det avgjørende – særlig for oss som bor langt mot nord – at det blir slutt på Rikshospitalets behandlingsmonopol. Vi vil ha et helhetlig, lavterskel behandlingstilbud for personer som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori i alle helseregioner!
Vi vil innføre en tredje kjønnskategori slik at ingen skal måtte gå rundt med et pass de er feilkjønnet i. Vi vil sikre gode rammevilkår for skeive organisasjoner som sørger for kunnskapsheving i samfunnet, møteplasser for skeive og skeiv politisk kamp. Vi vil opprette rådgivningstjenester i kommunene, slik at både skoler og arbeidsliv kan få bedre informasjon, og vi vil sørge for økt kompetanse i UDI og UNE. Slik vil vi bidra til at alle som bor i Norge kan bruke kreftene sine på å bygge gode liv og et godt samfunn, ikke på å kjempe mot diskriminering i hverdagen sin. Det vil alle tjene på – det er derfor fellesskap fungerer.

Godt valg!