Ikke uventet fremholder statsråd Astrup i avisa Nordlys at det nå er på tide å reise regjeringskvartalet etter nesten 10 år med planlegging. Dette selv om de 10 årene er preget av fravær av innsyn i økonomi og sikkerhetsmessige vurderinger.

Prislappen for koronapandemien blir over 200 milliarder. En bevaring av Y-blokka åpner muligheten for et nedskalert regjeringskvartal. Rivingen bør derfor stanses umiddelbart. Her er fem grunner til at rivingen av Y-blokka kan og bør legges på is:

1. Det haster ikke å rive Y-blokka. Tvert imot er det uansvarlig å rive når resultatet kan bli et rive-krater på ubestemt tid i hovedstaden. Muligheten for dette er reell fordi Stortinget ikke har bevilget penger til de nye regjeringsbygningene ennå. Bevilgning skal skje først i 2021.

2. Det er juridisk riktig å utsette rivingen av Y-blokka. Oslo tingrett avviste en midlertidig forføyning mot riving i en kjennelse i april. Endelig rettssak er imidlertid berammet for august. Saksøkere Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen vil prøve rettslig om reguleringsplanen og rammetillatelsen som rivingen baserer seg på er gyldig. Vi er alle tjent med å avvente rettssakens dom før Y-blokka rives.

3. Det koster lite å utsette rivingen av Y-blokka. Statsbyggs oppgitte kostnader, eksempelvis til leie, har en motpost i kapitalkostnader ved nybygg. Forskyver man tidspunktet for nybygging oppstår besparelser i andre enden. En bevaring av Y-blokka betyr ellers ikke at planleggingen må rykke helt tilbake til start. Grubbegata kan bygges som tenkt.

4. Rivingen av Y-blokka er upopulært. «Et grønt, trygt og åpent regjeringskvartal» er en relativ og subjektiv beskrivelse, som gjentas som et hult mantra. Erna Solberg kan umulig tro ut ifra offentlig ordskifte at det norske folk vil dele dette synet. Vi står overfor årtusenets mest upopulære rivesak og en byggesak få er begeistret for, forespeilet å koste «mange, mange milliarder».

5. Regjeringskvartalet kan sikres godt nok med Y-blokka intakt. Det er fullt mulig å lage et nytt fundament over dagens tunnel og så grave under. Ringveien kan flyttes uten å rive Y-blokka. Kanskje kan ikke like mange departement samlokaliseres, men det burde ikke være avgjørende. Mange av dagens departementskontorer fungerer godt nok.

Det som skulle vært et samlende prosjekt; gjenreisningen av regjeringskvartalet, utvikler seg til en Alta-aksjon midt i Oslo sentrum. Bakteppet for utviklingen, terrorangrepet 22. juli 2011 rammet hele nasjonen og direkte eller indirekte 1 av 4 nordmenn. For mange er nettopp Y- og Høyblokken et viktig minnested, og en sentral del av vår nasjonale kulturarv. Riving skaper splid og dype sår, og tillit til politikere tynnslites av lite kunnskapsbaserte rive-argumenter.

Mer enn noensinne trenger vi å få gjenreisingen av regjeringskvartalet inn på riktig spor. Rivingen av Y-blokka bør stanses umiddelbart og som et minimum frem til Stortingets bevilgninger i 2021.