Kautokeino Arbeiderparti støtter reindriftsutøverne på Fosen i kravet om riving av vindmøllene. Reindriftsnæringen er under sterkt press i hele landet, og på Fosen har reindrifta gitt klar melding om at de ikke har noen arealer å avse til noen form for arealinngrep i deres beiteland.

Høyesterett har i saken slått fast at konsesjonene er ugyldige, med andre ord må oppføring og drift ulovlige anses som ulovlige. Dommen må følges opp av Regjeringen. Det er gått over 500 dager siden Høyesterett avsa dom. Arbeiderpartiet som et sosialdemokratisk parti kan ikke være bekjent med at saken drøyes enda lengre ut i tid, når andre løsninger ikke er mulig må Regjeringen komme med en tidsbestemt plan for riving av anlegget og revegetering av det berørte området.

De omfattende demonstrasjonene i Oslo understreker viktigheten av at staten holder fast ved rettsstatsprinsipper og respekterer høyesterett. I Norge skal vi ikke behøve demonstrasjoner som virkemiddel for etterlevelse av menneskerettigheter.

Hele saken kunne imidlertid vært unngått dersom Solberg-regjeringen i 2016 gjennom en såkalt forhåndstiltredelse ikke hadde gitt grønt lys for utbygging mens saken fortsatt var til behandling i rettssystemet. Siste sjanse for å stoppe utbyggingen var da FNs høykommisær for menneskerettigheter i 2018 anmodet anleggsstans, men også dette ble blankt avvist av Solberg-regjeringen. Anlegget hadde aldri sett dagens lys dersom høyesterettsdommen fikk komme i forkant av utbyggingen. Når vi likevel er her må Arbeiderpartiet i regjering ta ansvar og rydde opp.

Det er en rekke planer om vindmølleutbygging i samiske reindriftsområder. Hensynet til grunnleggende samiske menneskerettigheter og reindriftsutøvernes rett til kulturutøvelse må i langt sterkere grad vektes i disse prosessene. Tiden der bulldosere definerte rett må være forbi. Dettd er noe alle partier må ha klart for seg når nye vyer skal stakes ut for landsdelen.