Etterforskning av narkotikasaker har vært en vesentlig del av mitt yrkesaktive liv i politiet. Det er et spesielt felt hvor antall saker og beslagsstatistikk sier veldig lite om narkotikasituasjonen, men sier mye om er politiets innsats og prioriteringer.

Riksadvokaten er åpenbart bekymret for at politiet i alle år har gått for langt i bruk av tvangsmidler når det foreligger mistanke om bruk og besittelse av narkotika. Jeg har selvfølgelig ikke forventninger om at riksadvokaten har erfaring med praktisk politiarbeid, men jeg hadde faktisk en forventning om at han tok seg tid til å lytte til de som faktisk har kunnskap på området.

Hans skriv av 09.04.2021 består av selvfølgeligheter enhver oppegående politijurist og polititjenestemann kjenner godt til. Det kan faktisk virke som han ønsker en endring av straffeprosessloven som gir polititjenestepersoner adgang til å beslutte ransaking når vilkårene er til stede. I narkotikasaker er faren for bevisforspillelse stort sett alltid til stede. Et praktisk eksempel kan være en UP- patrulje som stanser en bil for kontroll kl 0300 og observerer en lynlåspose med hvitt pulver i midtkonsollen. Hvor lang tid tror Riksadvokaten det tar før dette er svelget eller fjernet? Kanskje situasjonen bør fryses til patruljen har fått vekket en trøtt politiadvokat eller i verste fall en ukes tid før tingretten har fattet en beslutning?

Norge er i en unik situasjon hvor vi har polititjenestepersoner som har en lang og god utdannelse. Jeg har også vært så heldig å fått opplevd en utvikling hvor det har blitt mer attraktivt for dyktige jurister å søke arbeid i politiet. Samhandlingen mellom politi og påtalemyndighet i Norge er enestående. Jeg har jobbet som operativ politibetjent i et annet land under ledelse av FN hvor politi og påtalemyndighet var helt adskilt. Jeg håper aldri dette skjer i Norge. Politireformen og spesielt etterforskningsløftet og årlig obligatorisk opplæring for politijurister og etterforskere har utvilsomt bidratt til en felles forståelse av hva begrepene skjellig grunn til mistanke, sannsynlighetsovervekt og sterk mistanke innebærer.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud er relativt fersk i stillingen og har åpenbart et markeringsbehov. Måten han har valgt å markere seg på er katastrofal. Det er grunn til å tro at han ikke har tillit til at påtalemyndigheten har forutsetninger til å være en effektiv legalitetskontrollør - og at han mener politiets praksis på narkotikafeltet ikke har vært i henhold til gjeldende lovgivning når det gjelder bruk av tvangsmidler. Jeg redd mangel på tillit etter Riksadvokatens utspill er i ferd med å bli gjensidig.

Hans utspill har selvfølgelig gitt «vann på mølla» for politikere som i utgangspunktet har en negativ holdning til politiet. Begreper som «større skandale en NAV skandalen» og «ulovlig ransakinger over flere tiår» har vært forfektet. Hvis noen lever i den villfarelse om at tunge narkotikamisbrukere ikke er involvert i omsetning av narkotika tar de feil. I en av de alvorligste sakene jeg etterforsket hadde de domfelte et daglig forbruk av heroin som umiddelbart ville tatt livet av oss som ikke har opparbeidet opioidtoleranse. De ble domfelt for omsetning av flere kilo heroin. For mange «tunge» misbrukere er det tvingende nødvendig å involvere seg i omsetning for å finansiere eget forbruk.

Ransaking er en prosess, om utgangspunktet var skjellig grunn til mistanke om overtredelse av legemiddelloven så kan dette endre seg ved funn av større mengder narkotika enn det som er vanlig til umiddelbar bruk, emballasje, notater, penger mv. Da er det faktisk etter mitt syn en tjenestefeil om politiet ikke går videre med ransaking av siktedes mobiltelefon, bopel, arbeidssted og andre lokaler personen har adgang til.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch var en høyt aktet og respektert riksadvokat. Jeg hadde gleden av å treffe ham noen ganger. Han hadde evnen til å lytte til oss som jobbet på gatenivå. Det har åpenbart ikke den nye riksadvokaten. Jeg skjønte det ville bli vanskelig å fylle skoene etter Busch, men at det skulle bli så ille hadde jeg faktisk ikke trodd.