Nordlys’ leder 28 d.s. vil ha det til at Senterpartiet har startet i slakteribransjen. Og ja, det er på en måte korrekt men annerledes enn lederen tenkte seg det. Vi skal slakte de mange forsøk på igjen å gjøre Nord-Norge til kolonien som alle kan høste for så å berike seg selv og ikke landsdelen. Det kan vi få til i 2021 hvis velgerne gir oss det mandatet vi trenger.

Mht. Målselv-slakteriet er det en annen sak. Det er Nortura som håndterer og bestemmer i denne saken, – og ikke SP. Her finner lederen i Nordlys det for godt å fyre av følgende kraftsats; for SP er «ikke lokalsamfunn like viktig som prisen på melk og storfekjøtt». Her «tryner» Nordlys skikkelig.

For det første: Har lederskribenten ikke forstått at det ikke er «enten eller men både og». Uten garanterte og gode priser for produsentene i primærnæringene vil ingen – verken i Nord-Norge eller i resten av landet – kunne produsere mat og derved befolke landet. Det som for Nordlys er usynlig er for SP åpenbart; intet samfunn kan overleve som utelukkende har leie av boliger eller finansiere kjøp av 2, 3, 4de osv. bolig, som eneste levemåte?

For det annet: Nordlys uforstand kommer til syne avslutningsvis: etter «valget skal det bli spennende å se om Senterpartiets vilje til reversering er like stor ved slakteriet i Målselv som i fylkesbygget i Vadsø».

Mens fylkesstruktur fortsatt er underlagt politisk styring, er bedriftenes forretningsmessige disposisjoner helt og fullt – i sin EØS-påtvunget virkelighet – overlatt til markedsstyringen. Statsmakten skal ikke blande seg inn i bedriftsøkonomiske forhold. Senterpartiet verken innenfor eller utenfor regjering, er uten makt og myndighet til å overstyre lokaliseringen av forretnings- eller produksjonssted. Dette har AP og de blå så viselig sørget for ved å oppheve etableringsloven av 1976 som et skritt på veien inn i EØS. Dersom Nordlys kan bidra til at AP og regjeringspartiene + FrP sier opp EØS kan vi på nytt oppnå full selvbestemmelse her i riket. Og da kan Nordlys igjen begynne å undre seg over hva som er «Senterpartiets vilje».