Området ligger nær kommunegrensa mot Nordreisa, og driften av steinbruddet vil berøre reiselivsaktører og friluftsinteresser i begge kommunene. Planen har utløst sterke protester.

Så langt har et overveldende flertall i kommunestyret sagt ja til planene. Fredag skal de folkevalgte behandle 16 klager. Kommunedirektør Trond Arne Hoe anbefaler politikerne å avvise alle.

I en reportasje i Nordlys i april gikk flere av reiselivsaktørene i området ut og advarte andre mot å etablere seg i Kåfjord. En kommune som først peker ut et område som særdeles egnet for reiseliv, og oppfordrer aktører til å investere, og så i neste omgang ombestemmer seg og vil etablere tungindustri samme sted, er ikke til å stole på, mente de.

Vi forstår standpunktet. Private næringsaktører legger sine egne penger på bordet når de etablerer virksomhet. De er avhengige av langsiktige og stabile rammevilkår for å få avkastning på investeringene.

Forutsigbarhet er nøkkelen, og i andre kommuner lener man seg gjerne tungt på arealplaner når man peker ut områder for næringsetableringer. I dette tilfellet valgte Kåfjord kommune å se bort fra føringene i sin egen kommuneplan da en aktør ba om å få starte et steinbrudd midt i det som reiselivsnæringa - og kommunen sjøl - har definert som indrefileteten på østsiden av Lyngen.

Reiselivsaktørene har påpekt at etableringen vil være ødeleggende for den virksomheten de driver, og har påpekt at støv og støy fra dynamittsalver og steinknusing ikke er forenlig med det tilbudet de selger til turister med stor betalingsevne, på jakt etter mektige naturopplevelser. I dag opprettholder de 20 arbeidsplasser i området. Nye turistanlegg ligger på beddingen.

Konsekvensene for den eksisterende næringsvirksomheten i området er ikke utredet. Kommunedirektøren mener likevel at sameksistens vil gå helt fint.

Nordnorske kommuner kjemper nå om reiselivsaktørenes gunst. Alle vil ha etableringer og en andel av den raskest voksende næringa i landsdelen. I næringsfattige Kåfjord er spørsmålet om stein og pukk kan være viktigere enn inntekter og arbeidsplasser fra reiseliv.