Eva Lisa Robertsen, talsperson for Kystopprøret, Vardø, skriver 13. juli på Nordnorsk debatt om fiskeripolitikk med utgangspunkt i Riksrevisjonens rapport om perioden 2004 – 2018.

Det er riktig at Riksrevisjonen er kritisk til ting som stortingsflertallene og regjeringene gjorde i denne perioden. Det som ikke er riktig, er at jeg avviser kritikken.

Jeg bruker samme liste med anbefalinger fra Riksrevisjonen som Robertsen bruker, med mine kommentarer, og så får hver enkelt gjøre seg opp en mening om dette er å avvise kritikken eller ikke:

"Endringer i kvotesystemet må konsekvensutredes".

Det var særlig en endring, i størrelsesbegrensningen for kystflåten fra 2008, som ble kritisert for manglende konsekvensutredning. Det var under den rød-grønne regjeringens tid, og ikke noe som jeg vil ta ansvar for. Jeg er forøvrig helt enig i at alle forslag om endringer må konsekvensutredes, også for eksempel de forslag som Kystopprøret kommer med.

"Vurdere innføring av eierkonsentrasjonsbegrensninger".

Det arbeidet er i full gang.

"Gjennomføre tiltak som bedrer rekrutteringen til fiskeryrket".

Vi gjennomførte noen forbedringer i reguleringen av åpen gruppe i fisket etter torsk i år, spesielt til gunst for yngre fiskere, og arbeider med en ny og forbedret utgave av rekrutteringskvoteordningen.

"Vurdere tiltak for å opprettholde den minste kystflåtens betydning for kystsamfunnene".

Ja, vi er enige om at den minste flåten har en betydning for kystsamfunnene, men også tiltak her må konsekvensutredes

"Vurdere tiltak for å hindre at økende andeler av kvoten mangler tilkobling til et fartøy".

Dette arbeidet er også i gang.

"Følge systematisk med på hvordan endringer i kvotesystemet påvirker landingsmønsteret og fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene".

Det er også selvsagt, og for min egen del er en viktig oppfølging av dette at jeg reiser en del rundt og i tillegg har hatt uttallige digitale møter og dialog med ulike aktører, for selv å få førstehåndsinntrykk av situasjonen.

Hvordan Robertsen får dette til å bli til at jeg avviser kritikken, det er ikke lett å forstå.

Jeg blir også beskyldt for å være "løpegutt for storrederne og kvotebaronene som de siste 25 årene har tatt kontroll over og privatisert fellesskapets fiskeressurser, i strid med gjeldende lovverk" La meg først som sist si at det meste av kritikken faktisk er rettet mot den tidligere rødgrønne regjeringen.

Kerak-kvota

Jeg benytter også anledningen til å si noe om Kerak-kvota, siden det var mange spørsmål om denne da jeg var på Nordpolen kro i Vardø torsdag 8. juli. Jeg har forstått det sånn at dette langt fra er første gang at noen foreslår at Kerak-kvota "må tilbake til Vardø".

Kerak-kvota er i dag en strukturkvote med kvotefaktor 0,8415, som tildeles et av fartøyene til Havfisk, i selskapet Finnmark Havfiske. Her er det tilbudsplikt til "Arctic Catch AS, Wøhni Fish Vardø, Kiberg Arctic Fish", og som skal tilbys med 1/3 til hver av disse "eller nye bedrifter som driver ved samme anlegg".

Det er Fiskeridirektoratets jobb å kontrollere at dette gjøres, i samsvar med de reglene som gjelder.

La meg være helt klar: det er ikke aktuelt å gjøre noe annet med denne, enn med andre som har tilbudsplikt.

De endringene som er gjort eller foreslått i ordningen, gjelder også for denne, verken mer eller mindre. Kerak-kvota "er i Vardø", i den forstand at fangsten skal tilbys i samsvar med vilkårene, på samme måte som for alle andre som har tilbudsplikt. Sagt enkelt betyr dette at tilbudsplikten kommer tilbake til Vardø om man får til etablering av ny industri i Vardø i henhold til ovennevnte.

Ellers ønsker jeg Vardøsamfunnet lykke til fremover med å tilrettelegge for at flere fiskere ønsker å levere sin fangst til Vardø. Og da er ytre molo, redningsskøyta og internasjonalt sporingssenter viktige bidrag fremover.