Om lag 21.200 pasienter fikk helt nødvendig helsehjelp fra fritt behandlingsvalg i 2021. Det er en økning på cirka 3.300 sammenlignet med 2020. I 2022 ligger det an til at rundt 30 000 av oss får behandling gjennom ordningen. Om under to måneder fjerner regjeringen fritt behandlingsvalg og pasientrettigheter, ansatte og behandlingssteder står i fare.

Fritt behandlingsvalg betyr at alle som har rett til nødvendig behandling selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter kan altså å få behandling hos en offentlig aktør eller Helfo-godkjente private behandlingssteder. Dette har medført at alle, uavhengig av størrelsen på egen lommebok, har hatt valgfrihet. Regningen for denne valgfriheten har det offentlige tatt.

Nå fjerner regjeringen ordningen som har gitt pasienter over hele Norge, inkludert Nord-Norge. Avviklingen av ordningen skjer allerede 1. januar 2023, og foreløpig er det ikke gjennomført noen konsekvensutredning og det finnes ingen plan for hvordan avviklingen skal gjennomføres i praksis. Det betyr at tilgangen til helt nødvendig behandling blir dårligere for oss alle.

Regjeringens politikk er ikke forsvarlig hverken for pasienter, pårørende, kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, bedrifter eller ansatte. Det er grunn til å tro at når man skal «flytte» 30.000 behandlinger til det offentlige, vil det gi vesentlig økt belastning, ikke bare hos helseforetakene, men også kommunens helse- og omsorgstjenester. Alt tyder på at ventetidene vil øke, og våre pasient- og brukerrettigheter svekkes.

Bedrifter som leverer behandling etter fritt behandlingsvalg, melder nå at de mangler driftsgrunnlag for virksomheten fra og med 1. januar 2023. Dette innebærer blant annet at 1.300 behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern etter all sannsynlighet blir lagt ned.

Dette dreier seg om små spesialiserte aktører som gir livsnødvendige tilbud til alvorlig syke personer, og som oppfyller viktige nasjonale og regionale behov. Langt de fleste av disse er ideelle virksomheter som bidrar til arbeidsplasser i distriktene og svært kompetente fagmiljø.

NHO Geneo, våre medlemsbedrifter og deres ansatte, vil på det sterkeste oppfordre Stortinget til å legge politisk prestisje til side, og unngå en forhastet avvikling av fritt behandlingsvalg som vil tvinge frem dramatiske og utilsiktede konsekvenser for pasienter, pårørende og mange gode, viktige behandlingstilbud. Vi ber våre folkevalgte, inkludert representanter fra nord, utsette avviklingen inntil en risikovurdering er foretatt og behandlingstilbudene er sikret.