Den 2. februar 2021 behandlet Stortinget regjeringens endringsforslag til kvotesystemet, jfr. deltakerlov og havressurslov (Prop. 137L, 2019-20). Regjeringen legger til grunn at Stortinget kan behandle forslag som var fremmet som melding for Stortinget (NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem) - uten å bry seg om Riksrevisjonens alvorlige og sterke kritikk, jf. komiteflertallets uttalelse om at "de meiner at regjeringa har gjennomført lovprosessen på eit tilfredsstillande vis. " (Innst. 190L, 2020–2021 s.6).

Glemt er:

  • mangel på konsekvensutredning i forkant av endringsforslag, og at de ikke i større grad har vurdert «hvordan endringene i kvotesystemet har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene etter at de er blitt gjennomført.» (Riksrevisjonens rapport s. 21).
  • at «Riksrevisjonen ser det som alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått til dels utilsiktede negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn». (Rapporten s. 22)

Dette fremgår til fulle av utviklingen i en rekke kystkommuner: Bare for å ta et eksempel:

Loppa kommune i Finnmark: Endringer i antall kvotefaktorer for torsk:

  • 2004: 101
  • 2015: 53
  • 2018: 29

Utvikling 2004-2018: minus 71 prosent.

Som følge av dette er befolkningstallet mer enn halvert. Vi må anta at dette er villet politikk i og med at alle blå-blå fiskeriministere godtar – i strid med loven – at rederne kjøper og selger kvoter i fisket og dermed «drenerer» fisketillatelser ut av Finnmark.

Regjeringen sier at vi – Norges stortingsrepresentanter – i vårt lovgivningsarbeid skal late som om vi ikke har hørt noe om Riksrevisjonens rapport, og de som er i regjering skal ikke ta hensyn til Riksrevisors kritikk.

Ei heller lytter regjeringen til de mange «høyringsinstansar som "ønskte ... å utsetje lovarbeidet til etter at Riksrevisjonen har lagt fram konklusjonane frå si undersøking av kvotesystemet i kyst- og havfisket" (Prop. 137 L, 2019–2020, s. 11).

En konsekvensanalyse, som ville ha hjulpet oss i beslutningen, hadde med letthet vist hva som var uheldige valg. Riksrevisjonens kritiserer at regjeringen dropper lovpålagte samfunnsøkonomiske analyser. Stortinget med sitt forventede vedtak godkjenner at regjeringen fortsatt kan droppe slike analyser ved de lovendringer som nå vedtas i Stortinget.

Det Stortinget nå legitimerer, er at regjeringen fortsetter en praksis som ignorerer Riksrevisjonens sterke kritikk. Derved legger fiskeriministeren ned fiskevær etter fiskevær som følge av at livsgrunnlaget – kvotene – forsvinner. Det skulle være unødvendig å si at dette er alvorlig, meget alvorlig.