Den 18. mai 2022 lanserte EU-kommisjonen planen «Repower EU». Arbeidet med planen startet i 2021, blant annet på bakgrunn av massiv motstand mot vindkraft. Likevel blir tiltakspakken presentert som et tiltak mot redusert import av naturgass fra Russland og begrunnes med krigen i Ukraina.

«Repower EU» innebærer blant anna at nye konsesjoner for vindkraft og overføringslinjer skal behandles mye raskere enn før, med behandlingstider ned mot ett til to år.

Nå vil den norske regjering gjøre «Repower EU» til norsk lov, og det med stort hastverk. Olje- og Energidepartementet (OED) sendte 9. juni forslag til endringer av saksbehandling av kraftprosjekter ut på høring med svarfrist 8. august.

Motvind Nord er svært kritisk både til planen og tiltakspakken og til måten høringa forsøkes gjennomført på; med kort frist, med underlagsdokumenter som til alt overmål ikke foreligger verken på norsk eller samisk og der viktige frivillige organisasjoner ikke er ført opp som høringsinstans.

Vårt syn er følgende:

Tiltakspakkens mål og innhold er udemokratisk

EU vil at utbygging av vindkraft skal gå mye raskere – regjeringa har sendt forslaget på høring. De aktuelle forslagene kan, om de blir vedtatt, gi dramatiske konsekvenser for mange mennesker, store naturområder og samfunnsøkonomien i lang tid.

De tre aktuelle direktivene er ifølge departementet ikke godkjent i Norge. Det virker kunstig å sende endringer av ikke implementerte EU-direktiver ut på høring.

Det er politisk enighet om at både lokalsamfunn og kommuner skal må få ei hand på rattet i saker om konsesjoner for vindkraft. EU-kommisjonen har lagt opp til at hastighet skal trumfe hensyn til både lokal forankring og miljøkunnskaper.

Motvind Nord mener at å svekke innflytelsen til de som blir berørt, er uakseptabelt og strider mot FNs bærekraftmål. Tvert om må berørte lokalsamfunn og parters rettigheter i prosessene styrkes

Høringsmateriale på landets språk, ikke bare engelsk

At underlagsdokumenter til høringa er på engelsk, gir ikke et godt nok grunnlag for alle å sette seg inn i saka. Det er ikke akseptabelt.

Motvind Nord krever at alle relevante dokumenter blir gjort tilgjengelig på norsk og samisk.

Høringsfrist med hastverk

OED legger opp til en høring i sommerferien, med høringsfrist 8. august Vi ser at fristen nå er utsatt til 28. august. Det er ikke tilstrekkelig.

Vi krever at høringsfristen blir forlenget til minimum 8 - åtte - uker etter at alle versjoner av underlagsdokumentene foreligger på norsk og samisk språk.

Høringsinstanser - utdatert liste

Motvind Nord / Vuostebiegga Davvin ble etablert i april 2020 og dekker landet nord for Vestfjorden og Tysfjorden, dvs. Nordre Nordland, Troms og Finnmark. Vårt regionlag er tilsluttet Motvind Norge og har sendt flere innspill til både OED og NVE. Motvind Norge og tilsluttede regionlag som f. eks. Motvind Nord, er en sentral demokratisk medlemsorganisasjon i spørsmål som gjelder vindkraft og energisaker og ivaretar så vel folkehelse som naturvern og samfunnsøkonomi.

Vi ber departementet sørge for at vår organisasjon uten videre opphold blir behørig registrert og hensyntatt som høringsinstans.

Til slutt:

Dette hastverkspregende arbeidet er uverdig i et demokrati. Under tvil kunne saka drøftes som ledd i oppfølging av Energikommisjonens kommende tilråding. Regjeringa bør avslutte denne snarest. Vi ber om å holdes orientert.