Det arktiske landbruket har en viktig rolle i Troms og Finnmark i form av trygg matproduksjon, bosetning og verdiskaping i fylket. Utviklingen har vært negativ over år, både med hensyn til antall bruk i drift og produksjonsvolum.

Ringvirkningene fra jordbruket er betydelige, både direkte i form av meieri, slakteri etc. og indirekte i form av leveranser til næringen.

For å sikre og videreutvikle det arktiske landbruket er det viktig med gode rammevilkår. Jordbruksavtalen er viktig for å sikre primærproduksjonen, og å legge til rette for høyest mulig verdiskaping av råvarene fra landbruket.

For volumprodukter er stordriftsfordelene betydelige, slik at produksjon vil skje på få anlegg, gjerne i sør. For å sikre en bærekraftig utvikling fremover og lavest mulig klimaavtrykk, bl.a. som følge av transport, må rammebetingelsene være slik at produksjon av volumprodukter kan skje lønnsomt i hele landet, eksempelvis på Nortura sitt anlegg i Målselv. Matvarekjedenes satsing på egne merkevarer på volumprodukter svekker mulighetene for å profilere den regionale effekten av landbruket

Verdiskaping basert på råvarene fra det arktiske landbruket er viktig – nordnorske råvarer bør i størst mulig grad bearbeides og omsettes i nord. Dette vil også redusere klimaavtrykket som følge av mindre transport. Det er viktig at rammevilkår og økonomi gjør at nord-norsk råstoff brukes i nordnorske produkter fra nordnorske produsenter. Dette vil styrke opp under det bærekraftige arktiske landbruket vi har i dag.