Diskusjonene er ikke over med det første. Norge trenger mye mer fornybar energi framover, samtidig som vi må ta vare på naturen. Omtrent halvparten av energien vi bruker er fossil. Den må raskt erstattes av fornybar energi for at Norge skal gjøre sitt for å stanse klimaendringene. I tillegg trenger vi ny fornybar energi til riktig pris og rett tid for å etablere ny industri og arbeidsplasser. Dette klarer vi ikke uten mer vindkraft på land, og det stiller samfunnet overfor vanskelige avveininger. I likhet med motorveier, hyttefelt, skogbruk og annen kraftproduksjon, så krever vindkraft arealer. Skal vi som samfunn finne de gode løsningene, må vi puste med magen. Det finnes både gode og dårlige vindprosjekter, og verken et prinsipielt nei til alt eller et ja på autopilot er riktig tilnærming.

Regjeringen og Stortinget har funnet en balansert og fornuftig holdning. Myndighetene legger opp til et nytt konsesjonssystem hvor kommunene involveres mer i utbyggingen. Først må kommunen si ja til utredning, deretter kan den ta endelig stilling til prosjektet etter at plusser og minuser har kommet på bordet. Dette er et godt utgangspunkt for å stille høye krav til natur- og miljøhensyn i de nye anleggene. Bransjen har lært mye av de første utbyggingene og er klar for slike krav. I noen tilfeller kan det handle om reversible naturinngrep i anleggsfasen eller tiltak som får opp fuglebestanden. I andre tilfeller kan det være gjenbruk av infrastruktur eller andre tiltak som holder arealbruken på et minimum. Det kan også handle om helt andre tiltak. Hvordan hvert enkelt prosjekt best utformes, bør blant andre utbygger, myndighetene, miljøinteressene og vertskommunen finne ut av sammen.

I løpet av de siste årene har myndighetene styrket kunnskapsgrunnlaget om vindkraft og påvirkning på naturen. I tillegg har NVE nå fått instruks fra regjeringen om at miljø, reindrift og andre viktige hensyn skal vektlegges tyngre enn før. Dette er kloke endringer og gjør at Norge er godt skodd for å vurdere ny vindkraft på land. Forhåpentligvis gir det også et litt mer nyansert ordskifte.