Den 12. oktober i fjor innførte Felleskjøpet en midlertidig stans i salg av mineralgjødsel grunnet usikkerhet knyttet til sterk prisvekst og uforutsigbarhet i det internasjonale markedet. Den 26. november ble så prisene på kunstgjødsel økt med 40%.

Som fylkespolitikere har vi med bekymring fulgt utviklingen knyttet til prisøkning på kunstgjødsel og konsekvensene dette kan ha for bønder i Troms og Finnmark. Vi har vært i kontakt med flere nord-norske bønder som uttrykker sterk bekymring for konsekvensene dette vil få for dem som enkeltprodusenter og den nordnorske landbruksnæringen.

Landbruksnæringen i nord er en næring som ofte har erfart uforutsette utfordringer knyttet til avlinger fra år til år - samtidig er det en næring der mange av aktørene har små marginer i egen drift. Svært mange av driftsutgiftene for landbruksnæringen har økt de siste årene, og mange bønder har samtidig en tung gjeldsbyrde. Bøndene er derfor særlig sårbare for økte og uforutsette driftsutgifter.

Prisøkningen vi nå ser på kunstgjødsel fører til at bønder må betale rundt 50 prosent mer for gjødsel enn kompensasjonen som er framforhandlet i tillegget til statsbudsjettet. Denne økningen vil få størst utslag for melkebønder som er avhengig av en fôrkvalitet med høyt energiinnhold. Tap av energiinnhold i fôr vil for mange innebære økt bruk av kraftfôr som kompensasjon for energitapet i grovfôret.

Prisene på kraftfôr har beklagelig nok også økt betydelig de siste årene, derfor vil det ikke i realiteten innebære en kostnadsreduksjon for produsentene å øke bruken av kraftfôr. Alle svingninger i markedet som påvirker bønder i nord, og som innskrenker mulighetene for å drive med nord-norsk matproduksjon, bør være et stort varsko for bærekraften i næringen.

Hovedtyngden av landbruket i Troms og Finnmark baserer seg på grovfôr. For å sikre mat til dyrene gjennom vinteren trenger bøndene gode avlinger. Vekstsesongens lengde og temperatur er viktig, og den korte vekstsesongen gjør at landbruket i Troms og Finnmark må benytte vekstsesongen best mulig. Betydningen av kunstgjødsel er derfor spesielt stor for bønder i Troms og Finnmark, og dette blir en av flere viktige innspill fra Troms og Finnmark fylkeskommunene til Jordbruksforhandlingene i 2022.

Som en av bærebjelkene i det nordnorske næringslivet fortjener landbruket både forutsigbarhet og trygge vilkår for vekst og ressursutnyttelse i uoverskuelig framtid. Vi ser med bekymring på konsekvensene svingninger i markedet, og hvordan disse kan påvirke landbruksnæringen, samt gi særdeles tøffe vilkår på hvert enkelt gårdsbruk. Denne realiteten må møtes med gode politiske løsninger som ruster landbruksnæringen for å tåle uforutsette svingninger. Landbruksnæringen må støttes med tiltak som skaper fremtidstro og optimisme.