Lensmannsdistriktene som før var selvstendige og robuste enheter med budsjettansvar og fast plass i politimesterens ledergruppe, vil etter alle solemerker vingeklippes, og fjern-ledes fra enten Tromsø eller Harstad. Dette vil trolig være starten på en prosess som man kjenner godt fra tidligere, og som spissformulert kan kalles for sniksentralisering. Litt etter litt flyttes makt og ressurser mot sentrale strøk. Igjen sitter befolkningen i distriktene med et dårligere tilbud. Ledere med beslutningsmyndighet og fagmiljøer vil bli fjernere fra befolkningen. Nærheten til publikum blir mindre.

Politikere og publikum som omfattes av de nevnte lensmannsdistriktene har nok hittil satt stor pris på tydelige og aktive GDE-ledere som er tett på lokalsamfunnet. I fremtiden må nok budskapet gjennom flere ledd. Beslutningsmyndigheten og handlingsrommet til den lokale lederen vil være langt mindre.

Videre foreslås det å legge ned seksjonene for forebyggende politiarbeid, og i stede flytte personellet inn i andre eksisterende seksjoner. De som hittil har arbeidet som dedikerte forebyggere vil få helt andre vilkår å arbeide under. Det til tross for at forebygging skal være politiets primærstrategi. Igjen vil det gå ut over tilbudet til befolkningen.

Politimesteren på sin side vil trolig argumentere for at det er penger å spare, i dette tilfellet 6 (skarve) millioner i et budsjett på 472 millioner (2020). Her må det imidlertid stilles store spørsmålstegn ved besparelsen. Skal en besparelse på 6 millioner nås, må antallet årsverk reduseres. Det er i strid med nasjonale bemanningskrav.

I tillegg til en mulig innsparing, vil nok politimesteren argumentere for et ønske om å skape "robuste fagmiljøer". Det har erfaringsmessig en lei tendens til å bli prioritert foran nærhet til publikum.

Samtidig med nevnte forslag, pågår det allerede prosesser med å omorganisere og sentralisere namsfunksjonen og andre funksjoner i politidistriktet. Totalt sett er ikke dette bare såkalte "justeringer", men en ny omorganisering, eller reform om du vil.

Det skjer til tross for at politiet nettopp har vært igjennom en omfattende reform, som ikke har fått tid til å virke. Ikke før neste år er det gjennom nasjonale retningslinjer planlagt evaluering av reformen. Derfor vil det være håpløst å gå i gang med en ny omorganisering allerede nå.

Heldigvis er det ikke helt mørkt enda. Politimesteren har uttalt at hun er åpen for innspill. Men tiden er knapp, og beslutninger tas raskt. Befolkning og lokalpolitikere i Skjervøy, Lyngen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Balsfjord, Målselv, Bardu, Senja, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen og Ibestad bes spesielt om å følge med!