Senterpartiet sier nei til forslaget fra Høyre-regjeringen som vil avkriminalisere besittelse av store mengder narkotika. Vi mener at mennesker som sliter med tunge rusproblemer, ikke skal forfølges av politiet. Dette er mennesker som trenger behandling og hjelp, ikke straff. Men, vi vil ikke fjerne politiets mulighet til å forfølge langere som selger narkotika på vegne av kriminelle gjenger.

I grunnlaget til rusreformen foreslår en at det skal være straffefrihet dersom personer bærer mengder som er under «terskelverdiene». Dette høres teknisk ut, men er egentlig veldig enkelt. Folkehelseinstituttet har i sitt høringssvar presisert hvor store doser dette vil bety. Det betyr at unge mennesker straffefritt kan bære inntil 5 gram kokain, 5 gram heroin, 15 gram hasj, 1 dl GHB, 5 gram amfetamin eller 1 gram MDMA. Dette tilsvarer over 60 doser kokain for en ikke tilvendt bruker. Det kan være nok GHB til å ta livet av en ungdom, eller det er 50 brukerdoser med hasj. Å tillate dette er en gavepakke til gjengene og langerne, og vil være et mareritt for politiet som ikke lenger har mulighet til å ta langerne og bakmennene i neste omgang.

Politidirektøren skriver det ganske tydelig i høringssvaret sitt om regjeringens rusreform: «Politiet mener at utvalgets forslag innebærer risiko for økt bruk av narkotika i Norge, noe som igjen vil gi økt risiko for større samfunnsproblemer knyttet til opprettholdelse av en svart økonomi og alvorlig, organisert kriminalitet. I tillegg vil forslaget svekke politiets muligheter for bekjempe denne kriminaliteten».

Kripos påpeker i sitt høringssvar det store paradokset i at det fra samfunnets side ønskes en effektiv bekjempelse og forebygging av alvorlig kriminalitet knyttet til gjenger og kriminelle nettverk, samtidig som rusreformutvalget foreslår å avkriminalisere det viktigste inntektsgrunnlaget til de samme gjenger og kriminelle nettverkene.

Når det gjelder hvordan vi som samfunn skal håndtere og hjelpe de som sliter med et rusproblem, så fremmet vi denne uken et forslag i Stortinget som skal svare ut akkurat dette. Hvis dette forslaget blir vedtatt innebærer det en forpliktelse for Stortinget og regjeringen til å sette i gang en behandlingsreform, hvor de rusavhengige som politiet og andre møter kan få hjelp til å komme inn i et behandlingsforløp. Det har i flere år vært slik i praksis at politiet sjelden bruker strafferettslige reaksjoner overfor de som sliter med rusproblemer, utenom når det handler om å reagere mot de som driver med narkotikalanging. Det er bred enighet om at alvorlig rusavhengige ikke bør straffes for besittelse og bruk av narkotika, herunder tyngre stoffer. Nå ønsker vi at Stortinget nok en gang skal bekrefte denne praksisen.

Senterpartiet mener at de som har et rusproblem skal få hjelp fra samfunnet. Men, vi sier nei til Høyre-regjeringens forslag til reform, som vil fjerne politiets mulighet til å slå ned på gjengene og gateselgerne.