Enten visste våre folkevalgte hva de stemte på, eller så hadde de ikke anelse om hva de holdt på med.

Hvis det er det første, er det aldersdiskriminering satt i system av norske myndigheter som over flere år (2001-2011) systematisk har planlagt å gjøre de eldre til annenrangs borgere uten rettigheter som andre i landet. Hvis det er det andre, viser det en inkompetanse blant våre folkevalgte som savner sidestykke i dette landet.

Pensjonsreformens historie

2001: Pensjonsreformen startet med pensjonskommisjonen under Stoltenberg-I regjeringen.

2004: Pensjonskommisjonen la fram sin sluttrapport, og på grunnlag av denne fremmet Bondevik-II-regjeringen st.meld. «Pensjonsreform – trygghet for pensjonene».

2005: I forbindelse med behandlingen av denne st. meld. ble pensjonsforliket mellom Ap, H, KrF, Sp og V inngått.

2006: Som et resultat av pensjonsforliket i 2005 fremmet Stoltenberg-II-regjeringen st.meld. «Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden», hvor de foreslo en ny modell for opptjening og fleksibelt uttak av pensjon.

2007: Et nytt pensjonsforlik mellom Ap, Sp, SV, H, KrF og V ble inngått, og vedtatt av Stortinget.

2008: Stoltenberg-II-regjeringen sendte ut et høringsforslag som bl.a. omhandlet konkretisering av levealder justeringen, samt hvordan man faset inn de nye reglene.

2009: Stoltenberg-II-regjeringen fremmet lovforslaget «Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)», som ble vedtatt av Stortinget.

2011: Pensjonsreformen trådte i kraft 01.01.2011.

Hva har norske myndigheter innført og oppnådd med Pensjonsreformen fra 2011?

1. De har innført underregulering på 0,75% kun for pensjonister.

2. De har i årene 2011-2021 «fraranet» pensjonistene 61 milliarder kroner (underreguleringen).

3. De har i 2022 «fraranet» pensjonistene 2 milliarder kroner (etterslepet fra 2021).

4. De har innført avkortning på 10% kun for pensjonister.

5. De har kun gitt moderat økning av minstepensjoner.

6. De har forårsaket en katastrofal samordning av pensjoner.

7. De har innført en urettferdig levealderjustering.

8. De har fratatt pensjonistene forhandlingsretten.

9. De har gjort pensjonistene til annenrangs borgere uten rettigheter som andre i landet.

Likestillings- og diskrimineringsloven

I «likestillings- og diskrimineringsloven» står det i innledningen at lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av bl.a. alder. Det er over en million pensjonister i Norge, men loven gjelder tydeligvis ikke for denne gruppen, for norske myndigheter har brutt den i en årrekke uten konsekvenser, pluss at de i 2011 innførte at pensjonister er annenrangs borgere og ikke skal ha samme rettigheter som andre i dette landet.

Denne saken er også fulgt opp med likestillings- og diskrimineringsombudet via epost, med kopi til eldreombudet og 4 partiledere på Stortinget.

På Stortinget er det noen få partier som bryr seg om pensjonistenes situasjon, mens majoriteten er totalt likegyldige og bør behandles tilsvarende under valgene fremover. Det er helt utrolig at dette kan få lov til å pågå i et land hvor politikere og andre elsker å fremstå som forkjempere for likestilling og likeverd.

Har det gått så langt at «skammens 9 punkter» ovenfor har blitt det normale, og at aldersdiskriminering med myndighetenes velsignelse har blitt akseptert i Norge?