De aller fleste pasienter som blir rygg- og nakkeopererte opplever en sterk helseforbedring med mindre smerter og bedret funksjon i dagliglivets aktiviteter. Samtidig ser vi at noen av pasientene har liten eller ingen nytte av behandlingen, og noen få er verre ett år etter kirurgi.

Det viser tall fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR). Et hovedfokus for NKR er å forebygge dårlige behandlingsresultat og gi ny kunnskap slik at rett pasient kan få riktig behandling til rett tid. Informasjon fra registeret gjør det lettere å identifisere hvem som sannsynligvis ikke vil ha nytte av operasjon - eller i verste fall kan bli dårligere. Disse bør få tilbud om annen behandling som for eksempel egentrening eller fysikalsk behandling.

NKR registrerer data om alle pasienter som blir operert i ryggen eller nakken i Norge og har som formål å gjøre behandlingen bedre og rettferdig fordelt. Rygg- og nakkelidelser er blant de vanligste årsakene til kroniske smerter, tap av fysisk funksjonsevne, redusert livskvalitet og sykefravær.

Registeret er avhengig av tilbakemeldinger fra pasientene for å gjøre rygg- og nakkekirurgien mer trygg og effektiv. I registeret står pasientenes egne opplevelser av behandling og resultat helt sentralt, og vi opplever at pasientene mer enn gjerne bidrar til dette viktige arbeidet.

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi ble etablert i 2007. Etter snart 15 år omfatter registeret mer enn 66 000 rygg- og nakkeoperasjoner i hele Norge, der pasientene har samtykket til at deres personopplysninger kan brukes til kvalitetsarbeid og forskning. I 2020 ble det registrert 6390 pasienter som ble operert for lidelser i rygg og nakke.

Pasientene besvarer et spørreskjema før operasjonen, og får tilsendt spørreskjema tre og tolv måneder etterpå. Sammen med informasjon fra behandlende kirurg, inngår besvarelsene i en stor database.

På grunnlag av dette legges det årlig frem rapporter om resultatene. De viser at de aller fleste har mindre smerter og bedret funksjon i dagliglivets aktiviteter etter operasjonen. Det gir bedre livskvalitet og økt arbeidsevne. Samtidig ser vi at 10 – 20 prosent melder om liten eller ingen bedring, og 5 prosent opplever forverring.

Kvalitetsregisteret bidrar med data til forskning, slik at et større fagmiljø kan delta i forbedringsarbeidet. Databasen til NKR har lagt grunnlag for en stor forskningsproduksjon som har gitt registeret høy internasjonal anerkjennelse, og en rekke doktorgrader er basert på dette unike materialet. Etter hvert som ny, forskningsbasert kunnskap gradvis utvikles, legges dette til grunn i pasientbehandlingen. Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess, og flere sykehus driver egne forbedringsprosjekter basert på opplysninger fra NKR.

NKR har bidratt med tiltak for å redusere komplikasjoner, slik som sårinfeksjon. Forskning fra registeret viser at mindre omfattende operasjonsmetoder reduserer risiko og kostnader, samtidig som de gir like gode resultater for pasientene. Samlet sett innebærer dette mindre belastninger for pasientene og bedre bruk av ressurser i helsetjenesten. Det er imidlertid fortsatt for liten operasjonskapasitet ved flere sykehus, spesielt i Helse Nord.

En forutsetning for god kvalitet i helsetjenesten er at pasientene involveres og har innflytelse. Alle pasienter som har bidratt til registeret fortjener derfor en stor takk, og vi håper på fortsatt god oppslutning videre. Behandlingen kan fortsatt bli bedre. I Hurdalsplattformen fremhever også den nye regjeringen at de vil styrke kvalitetsarbeid og bruk av helsedata i helsetjenesten.

  • For ytterligere lesning anbefales registerets nettside www.ryggregisteret.no og Resultatportalen www.kvalitetsregistre.no