Derfor har jeg tenkt lenge før jeg valgte å publisere dette. Jeg ønsker å være pasientens advokat, og nettopp derfor ønsker jeg ikke at noen pasienter skal bli redd eller skremt. Jeg sier ifra når noe ikke er greit. Og hva er det som ikke er greit?

Økonomi går foran pasientsikkerhet i år etter år.

Lederne vasser i avviksmeldinger uten at tiltak gjøres, det er ikke penger til flere stillinger.

Helse Nord har gjennom sitt oppdragsdokument beskrevet hvilken beredskap Intensiv i Harstad skal ha ved å være klassifisert som et nivå 2 Intensiv. Til sammenligning er Intensiv i Tromsø på nivå 1 og Intensiv Narvik på nivå 3.

Intensiv Harstad er bemannet med 34,4 stillinger. I 2019 leverte ledelsen og vernetjenesten for Intensiv i Harstad en rapport til klinikkledelsen som tydelig beskrev en underbemanning. Behovet var 8 flere faste stillinger for intensivsykepleiere og rekrutteringsstillinger, for å kunne ha en bemanning som dekker kravet for beredskap i oppdragsdokumentet.

Da pandemien ble en trussel på starten av 2020 ble de fleste planlagte pasientbehandlinger på sykehuset stoppet. Alt ledig personell ble satt til å forberede og planlegge mottak av Covid 19-pasienter. Flere hospiterte på intensiv og andre fikk omvisning. Det er over ett år siden, så all den opplæringen er bortkastet. Møbler ble byttet ut pga. hygiene, rom ble ombygget og medisinteknisk utstyr ble innkjøpt. Det var en rolig periode med få pasienter da smittetrykket i regionen var lavt og kun øyeblikkelig hjelp ble gjennomført.

En vesentlig ting ble glemt i forberedelsene. Det var bemanningen som skal ivareta pasientene og handtere det medisintekniske utstyret.

I planer for covid-handtering skal personalet på Intensiv Harstad behandle 2 covid-pasienter i tillegg til 5 andre intensivpasienter når vi er på grønt nivå. Det som er realiteten i dag er at når 1 covidpasient må på respirator så må den stabiliseres og sendes til et større sykehus fordi grunnbemanningen vår ikke er tilstrekkelig til den behandlingen som kreves av denne ene pasienten.

I 2021 ble det gjort en risiko- og sårbarhetsundersøkelse ROS ift grunnbemanningen på intensiv på natt/helg/helligdag. Det er en rapport som er grundig gjennomarbeidet på alle nivåer. Det startet med lokale ledere, verneombud, tillitsvalgte og ansatterepresentanter og er via klinikksjefen presentert for direktøren. Alle 11 punktene som ble vurdert i ROS kom i kategori stor risiko og svært stor risiko. De ansatte skriver avviksmeldinger når bemanningen ikke har vært tilstrekkelig og det har vært risiko for at det har gått utover pasienter. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer noe veldig alvorlig.

Konsekvenser av underbemanningen er at lokale ledere må bruke store deler av sin arbeidstid og fritid til å få tilstrekkelig med personell på vaktene. Det spilles på samvittigheten til de ansatte for at de skal gå ekstravakter. Samvittighet overfor pasienter, kollegaer og ledere. Lederne er så overbelastet at det fører til sykemeldinger og oppsigelser, utlysning av lederstillinger får ikke relevante søkere. De fleste av de ansatte har aldri hatt en medarbeidersamtale (skal gjennomføres årlig). Forskjell i avlønning til samme yrkesgrupper innenfor samme klinikk har nå ført til stor misnøye, og mange av de ansatte vil ikke lengre stille opp på ekstravakter før denne forskjellsbehandlingen opphører. Henvendelse til klinikksjef og direktør blir ikke besvart og lokal leder blir sittende med en enda vanskeligere jobb.

I stillingsutlysningen for leder kreves god økonomistyring og lojalitet. Som pasientens advokat skulle jeg ønske at det var pasientsikkerhet og ivaretakelse av de ansatte som var førsteprioritet.

Konklusjon;

På tredje året mangler vi fremdeles 8 faste stillinger for å ha en forsvarlig grunnbemanning på intensiv i Harstad.

Lederne får mange avviksmeldinger som truer pasientsikkerheten, men økonomi stopper at det gjøres tiltak.

Langvarig høy belastning på personalet har ført til et sykefravær på 25%. For 5 år siden var sykefraværet nede i 4%. Omdisponeringer av stillinger (stillinger i turnus er gjort om til dagstillinger uten helgearbeid) har ført til en økt belasting for intensivsykepleierne som må jobbe mer helg, kveld, natt og helligdager. Altså mer arbeid på vakter med for lav minimumsbemanning. Aktiviteten har økt, flere pasienter trenger vår kompetanse på intensiv. Vi har tilgang på intensivsykepleiere og sykepleiere til rekrutteringsstillinger, men det er ikke faste stillinger til dem.