PS (Partiet Sentrum) er unikt ved at det bygger på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og styrer etter FNs bærekraftsmål. Det er også unikt ved at man på 7 måneder, midt under en pandemi, har samlet inn 7800 underskrifter for registrering, etablert et nytt nasjonalt parti med 6 ulike nettverk, fylkeslag i alle fylker, ungdomsparti, vedtatt partiprogram og stilt lister i alle fylker ved Stortingsvalget.

Menneskerettighetserklæringa

Jeg tenkte først at menneskerettighetserklæringa er et litt for smalt verdigrunnlag for et parti, men måtte forandre mening da jeg leste den. Erklæringa er faktisk så omfattende at den favner alle livets sider, fra menneskeverd og rettssikkerhet til ytringsfrihet og sosial og økonomisk trygghet. Den ble utmeislet av FNs generalforsamling i kjølvannet av 2. verdenskrig, og i 30 artikler beskriver den intet mindre enn "grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden". PS bygger dermed på et bredt og solid verdigrunnlag.

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er utarbeidet på grunnlag av innspill fra land over hele verden og bygger på solid vitenskapelig grunnlag. Sammenfattet er målene "å utrydde ekstrem fattigdom, sikre en bærekraftig utvikling og fremme velferd, fred og rettferdighet for alle." Partiet Sentrum har brukt bærekraftsmålene som "mal" ved utarbeidelsen av partiprogrammet, noe som er unikt. Programmet ble vedtatt på det digitale landsmøtet 8.-9.mai.

Kamp mot utenforskap

Nå er PS klart til valgkamp, og målet er å komme på Stortinget til høsten. Vi er et blokkuavhengig sentrumsparti, som i dagens situasjon går inn for ei sentrum-venstre-regjering. PS legger vekt på å føre en redelig valgkamp, og tar kompromissløst avstand fra polariserende og splittende retorikk. Kamp mot sosialt og økonomisk utenforskap er sak nummer én, og vi tar på alvor at vi står i en klimakrise. Pga. pandemien vil det meste av valgkampen foregå i nyhetsmedier og på sosiale medier som f.eks. Facebook, der vi selvfølgelig er til stede.