Mange pårørende gjør en viktig innsats og er en stor støtte for sine eldre. I et aldersvennlig samfunn må samfunnet tilrettelegges og tilpasses den enkeltes behov for fellesskap, aktivitet og trygghet. KrF vil legge til rette for at eldre kan leve et aktivt liv gjennom å ta i bruk eldre som en ressurs. Om sykdom og skrøpelighet rammer, så skal den enkelte oppleve god omsorg i tråd med egne behov. Den offentlige omsorgen må styrkes og forbedres. Men også den uformelle omsorgen og frivilligheten er en viktig del av løsningen for en varm og trygg omsorg for våre eldre.

Derfor vedtok KrF på sitt landsmøte en støtte på 7 500 kroner til pårørende som tar vare på sine pleietrengende familiemedlemmer. Dette vil være en kontantstøtte som vil bidra til at eldre kan bo lengre i trygge omgivelser hjemme, og den fornyer eldreomsorgen. Pårørendestøtten skal ikke erstatte helsetjenester fra det offentlige, som hjemmesykepleie. I tilfeller der den eldre mottar helsetjenester som følge av statlige ordninger eller kommunale vedtak, skal disse fortsatt ivaretas av det offentlige.

Arbeiderpartiets Mona Nilsen har kritiseret KrF for forslaget. Selv peker Ap på ensretting, hvor eneste løsning er at kommunene skal få stadig mer ansvar. KrF mener at det er en mer moderne løsning å legge opp til økt valgfrihet, både ved å sikre ideelle og private tilbud, og å verdsette og tilrettelegge for den uformelle omsorgen pårørende gjør i større grad. En jobb KrF vil anerkjenne. Arbeiderpartiet ser ut til å ha glemt at pårørende allerede gjør denne jobben i dag. Arbeiderpartiet ser ut til å kun ville anerkjenne og utvikle den offentlige eldreomsorgen. Altså at de som er ansatt i en kommune er de eneste som bør og skal ta hånd om eldre. Men pårørende vil ikke la være å ta ansvar for sine nærmeste bare fordi Arbeiderpartiet sier de skal slippe.

KrF foreslår også avlastning på resept for pårørende til eldre med omsorgsbehov. Flere eldre står i en omsorgssituasjon for ektefelle med demenssykdom eller andre alvorlige sykdomsforløp. De er både pårørende og omsorgspersoner, og trenger derfor å sikres avlastning slik at de kan fortsette å stå i en krevende omsorgssituasjon over tid. Eldre utenfor arbeidslivet har for dårlige rettigheter for avlastning, og det vil KrF endre.

KrF ser at mange står i en spagat mellom omsorg for egne foreldre og kanskje samtidig omsorg for egne barn og barnebarn. Vi vil gi en håndsrekning til de som tar på seg store omsorgsoppgaver for egne pårørende. KrF anerkjenner de nære fellesskap som en ressurs. Å anerkjenne dette ved å gi en pårørendestøtte, er ikke en trussel mot framtidens velferd.