Gå til sidens hovedinnhold

Panikkløsning, spill med mennesker og arbeidsplasser - og ingen plan B!

Artikkelen er over 1 år gammel

Omstillingsprosessen for ansatte ved nedstenging av Kvaløysletta sykehjem- åpent brev til politikere og administrasjon for helse og omsorg i Tromsø kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Året 2020 startet ikke bra for brukere og ansatte på Kvaløysletta sykehjem.

Etter å ha stått i sparetiltak og nedstyring på bestilling fra helse- og sosialadministrasjonen i løpet av 2019, på grunn av den økonomiske situasjonen, var premien fra dere politikere at dere i økonomirapporten i desember valgte å fase oss ut som det så fint heter.

Bakgrunnen for vedtaket var at administrasjonen ble pålagt ytterligere innsparing fra politisk styringsenhet. Beløpet var likelydende som driftstilskuddet til Kvaløysletta sykehjem. Forslaget på videre innsparing ble da å legge ned sykehjemmet.

Mange trodde at dere politikere ikke ville gå inn for dette, at dere ville se galskapen i det økonomiske pålegget som var gitt. Men dessverre så gikk dere inn for forslaget, uten å kjenne til konsekvensene av hva dere gjorde, vedtaket lød på å fase ut Kvaløysletta sykehjem. Datoen som da ble satt var 1. juli. 2020.

På felles personalmøte 14. januar var seksjonsleder Lena Voiunenen invitert for å informere oss ansatte. Mildt sagt så fikk vi sjokk da hun meddelte at det ikke lengre var noe forslag, det var vedtatt i økonomirapporten på kommunestyremøte i desember 2019.

Dette skapte uro, frustrasjon og fortvilelse blant oss ansatte. Hva skjer, hva tenker våre arbeidsgivere og politikere, hvor skal de gjøre av brukerne, hva med jobben vår …

Etter dette innkalte ordfører Gunnar Wilhemsen til pressekonferanse på sykehjemmet. Med seg hadde han leder i omsorgskomiteen Gunnhild Johansen og konst. avdelingsdirektør Margrethe Kristiansen.

På pressekonferansen innrømte ordføreren at ordet fase ut var et misforstått og dårlig ordvalg. Han bedyret at sykehjemmet ikke skulle legges ned men midlertidig stenge for oppussing/nybygg. Dette uttalte han, til tross for at det ikke var økonomiske rammer til dette, og dette lå foran en 10-15 års plan. Vi undres, hvordan kan det kalles midlertidig stenging? Vi ser at midlertidig stenging fortsatt blir brukt av politikerne og administrasjon i helse og sosial.

I etterkant av dette ble det veldig mye fokus på selve bygget, det var gammelt, dårlig og egnet seg ikke til sykehjem. Dette er tøv, sannheten er at kommunen skal spare penger, for det var aldri snakk om at de i første etasje, legekontoret, helsestasjon, og hjemmetjenesten, skulle flytte ut.

Dette skapte et stort engasjement blant både ansatte og øvrig befolkning med fakkeltog, presseoppslag, TV-innslag og en mengde avisinnlegg i ettertid, uten at dere politikere har tatt til ordet.

Vi stilte allerede på pressekonferansen i januar spørsmål om hvilke planer som forelå for våre da 62 brukere innen 5-6 måneder, når det ikke er ledige sykehjemsplasser og ventelisten utfor sykehjemmet er like stor som antallet som skal ut fra sykehjemmet.

Her viser administrasjon i helse og sosial til en statistikk på hvor mange ledige plasser det blir ved naturlig avgang. Vi må få lov til å minne dere på at det er levende individer vi snakker om. Statistikken for Tromsø kommune viser én ledig plass pr. mnd. Alle skjønner at dette regnestykket ikke går opp og at det er en urealistisk plan. Det er en kortsiktig panikkløsing og et spill med levende liv.

Politikere og administrasjon i helse- og sosialomsorgen - våkn opp, ta ansvar for vedtakene dere tar! Det er ingen som skjønner logikken i hvordan dere kan spare ved å flytte beboere og personell til andre enheter, mens køen vokser ute. I tillegg er det ca. 120 ansatte som mister sin arbeidsplass og må i omstilling.

Ledelsen på Kvaløysletta sykehjem ble pålagt fra administrasjon, Helse og Omsorg å starte med prosessen med kartlegging av personalet og dette skulle være ferdig til ferien startet.

Vi ble lovd en god prosess hvor rutiner for personalomstilling i Tromsø Kommune skulle følges og alle skulle bli godt ivaretatt.

På kartleggingssamtalene fikk vi beskjed at vi kunne komme med ønsket arbeidsplass kun innafor sykehjems etaten. Et av spørsmålene var også om vi var villig til å være på sykehjemmet så lenge det var i drift. Dette svarte de fleste av oss ja til ut fra lovnaden som var gitt til pårørende at vi skulle ivareta pasientene så lenge det var drift.

Ut fra kartleggingen startet overordnet gruppe med innplasseringen til våre nye arbeidsplasser. Dette til tross for at dere visste at vi fremdeles har et stort antall brukere på sykehjemmet og ingen ledige plasser i kommunen!

48 av personalet ble direkte innplassert i nye stillinger, til stor skuffelse ble mange direkte innplassert utenfor sykehjemsetaten.

Ved direkte innplassering har du i utgangspunktet ingen valg. Dersom du takker nei til tilbudet fikk vi beskjed om at det blir likestilt med oppsigelse. Flytting til ny arbeidsplass kunne skje med 14 dagers varsel.

Andre fikk tilbud om annet passende arbeid, utprøving i annet arbeid, og 13 endte i omstillingsbanken, altså uten tilbud fra kommunen.

Nå viser det seg at administrasjonen sin statistikk ikke holder. Prosessen for brukerne ble flyttet til utgangen av året 2020. Denne holder heller ikke, for køen for sykehjemsplass er like stor som da prosessen starta. I handlingsprogrammet for 2021 har seksjon sykehjem lagt inn penger hvor det tas høyde for en drift over sommeren og en bit over høsten. Så nå er nedleggingsprosessen ved sykehjemmet flyttet til sommeren/høsten 2021.

Hva med den videre driften av sykehjemmet, dersom personalet må flytte til ny arbeidsplass? For hvis vi ikke flytter, risikerer vi å komme i omstillingsrunde nr. 2. Dette betyr at det blir flere overtallige som havner i stillingsbanken, uten tilbud fra kommunen.

Vår enhetsleder har gjort en formidabel jobb for oss ansatte og beboere på sykehjemmet. Hadde det ikke vært for henne, så tør vi å påstå at denne prosessen ville vært enda dårligere. Hun har sagt opp stillingen og slutter 1. februar. Hun var villig til å stå løpet ut dersom dere hadde imøtekommet henne. Vi som har jobbet tett med henne vet at hun ikke er kravstor.

Skal sluttprosessen av sykehjemmet drives av vikarbyrå og vikarer?

Omstillingsprosessen oppleves for brukere og personalet å ha vært dårlig, da det ikke har foreligget gode planer. Det har gått lang tid med liten eller ingen informasjon fra overordnet omstillingsgruppe. Ledelsen på sykehjemmet har følelsen av å være overlatt alt ansvar, uten støtte fra dere i overordnet gruppe.

Dette skyldes at ingen har kommet med konkret eller endelig vedtak. Det finnes heller ingen plan B for omstillingen og flytting av pasientene og innplassering av ansatte. Prosessen med direkte innplassering til andre enheter ble innført alt for tidlig i forhold til brukerantallet på sykehjemmet. Dette har også fått ringvirkninger til andre enheter som skulle bli våre nye arbeidsplasser. De kan ikke sitte lenge på vent. Vi opplever at stillinger vi er plassert i blir lyst ledig, uten at våre rettigheter blir ivaretatt.

Omstillingsprosessen ledelsen og personalet har vært og er i på Kvaløysletta sykehjem er en slitsom psykisk påkjenning. Det er mye usikkerhet og grublerier for vår fremtid som arbeidstakere i Tromsø kommune som har ført til personlig slitasje hos den enkelte.

Vi i tjenesten har hevdet hele tiden at prosessen har startet altfor tidlig. Helse og omsorg er ikke klar eller rigget for å ta ut gevinst av den såkalte venstreforskyvingen, det betaler ansatte og enhetene i helse og omsorg for i dag.

Tidligere i år var det et stort engasjement blant dere politikere i forhold til Arctic Center i Håkøybotn og zipline i Tromsdalen. Her påpekte dere med ordfører i spissen at vi måtte tenke på vekst og arbeidsplasser i kommunen, samtidig har dere politikere nettopp vedtatt å legge ned 120 arbeidsplasser på Kvaløysletta, som blant annet bidrar til at køen i morgen- og ettermiddagsrushet over brua blir større. Vi undres over at verken dere valgte politikere eller bydelsrådet på Kvaløya reagerte på at Kvaløysletta som bydel mister en stor arbeidsplass.

Vi ser i avisa at dere ser på alternativ til tomt for fremtidig sykehjemsdel. Mens det arbeidet pågår, kan vi drifte videre på sykehjemmet til nybygg er ferdig.

Behovet for sykehjemsplasser er fremdeles stort, det viser tallene for antall hjemmeboende og innlagte pasienter på sykehuset, mens døgnmulktene ruller og går. Vedtaket er tatt, de venter bare på ledig plass. I tillegg har vi de som venter på vedtak, det er mange av dem også.

Dere må ikke se dere blinde på tall og statistikk på papiret. Dere må også ta ansvar for hvordan dette skal løses praktisk. Logikk og fornuft må stå i samsvar. Dette er faktisk også et samfunnsøkonomisk ansvar.

Kommentarer til denne saken