Stambanen i nord var tegnet gjennom hele landsdelen via Narvik og like til Vadsø, med sidespor til Bodø og Tromsø. De aller fleste nålevende er klar over hvordan det gikk - selv om flyselskapet Norwegian i mars 2015, i lattervekkende uvitenhet, foreslo for sine streikefaste passasjerer at de kunne vel bare ta toget fra Tromsø . . .

La oss ta en liten tilstandsrapport om Nord-Norgebanen (NNB) i 2021 - dette året som EU utpekte som det store jernbaneåret :

 • Solbergregjeringens Konseptvalgutredning (KVU) for alle transportløsninger i Nord-Norge, herunder NNB, ble iverksatt.
 • 20. april ble det fattet et gledelig stortingsvedtak av opposisjonen som ba regjeringen sette igang arbeidet med å realisere NNB.* Av diverse årsaker holdt ikke enigheten i juni under behandlingen av NTP 2022 - 2033, så NNB kom følgelig ikke med.
 • Men på tampen av si ministertid kom Knut Arild Hareide med en mandatendring, i henhold til det forpliktende flertallsvedtaket 20. april, der han presiserte at "NNB skal utredes i tilstrekkelig detalj for å tilfredssille statens prosjektmodells krav til KVU-er."
 • I uttalelsene fra den nyutnevnte samferdselsministeren, Jon-Ivar Nygård, er det derimot lite spor av forpliktelse. I årets siste nr. av Jernbanemagasinet sier han at det akkurat nå vurderes om det fins et tydelig nok mandat for et beslutningsgrunnlag for NNB. Han framholder videre at det ikke er avgjort enda om det vil komme presiseringer av oppdraget i en eller annen form, men at veien videre for NNB skal vurderes i god tid før neste rullering av NTP 2026 - 2037.
 • Hurdalsplattformen sa lite om NNB, men etter uker i uvisshet kunne jernbaneforkjemperne puste ut. Den nye regjeringen hadde ikke glømt NNB. I budsjettforliket i månedsskiftet nov./des. kom det fram at regjeringspartiene og SV hadde blitt enige om det de var blitt enige om 20. april. Tilsynelatende. I budsjettforliket heter det:
  "Stortinget ber regjeringen sikre en fullverdig KVU av NNB som skal bli en del av grunnlaget for neste NTP."
  Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er glad og tolker teksten slik at det er det som skal til for å starte arbeidet med å realisere NNB. Mens Knut Arild Hareide sa til diverse nordnorske aviser i februar:
  "Framover er det ikke nok å få et prosjekt inn i NTP. Kontinuerlig optimalisering blir verktøy nr.1."

Vi står nå på terskelen framfor et nytt århundre i spillet om NNB. Det blir spennende å følge den nye regjeringen inn på det forpliktende 20. april-sporet igjen. Hvordan vil Samferdselsdepartementet i disse dager utforme et tydelig nok mandat for et beslutningsgrunnlag for NNB?

Er det sannsynlig at Statens vegvesen beholder utredningsoppdraget nå som NNB skal utredes som eget prosjekt?

Når vil utredningsarbeidet starte opp?Etter hundre år med planer, befaringer, utredninger og treneringer tåles en 4-årig ytterligere utsettelse av oppstartarbeidet. Det som derimot aldri kan aksepteres, er at også denne siste utredningen skulle havne i en skuff.

I 2022 arrangeres Jernbaneforum - Norges viktigste jernbanekonferanse - for 20. gang. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger. Nå kan også jernbaneløse Troms og Finnmark være med i det gode selskap gjennom Arktisk jernbaneforum som ble stiftet høsten 2020.

Kommende Jernbaneforum holdes 10. mars på Oslo Kongressenter med "Jernbane i klimakampen" som overordnet tema, og der bl.a. fordelene med godstransport på tog belyses. Vanligvis kommer rundt 400 deltakere fra næringslivet, fra offentlige og private organisasjoner og et stort innslag fra kommuner og fylkeskommuner. Selv om NNB heller ikke denne gangen står på sakslista, er det viktig at Nord-Norge er bredt representert.

I 2020 deltok kun to fra Nordland av de 34 utsendingene fra landets fylkeskommuner, og ingen fra Troms og Finnmark. Blant de 47 kommunale utsendingene møtte bare en fra Vefsn kommune i Nordland. Nordnorsk næringsliv glimra med sitt fravær med unntak av Narvik havn.

For å få slutt på utenforskap og egenskapt usynliggjøring i jernbanesammenheng, oppfordres nordnorske næringslivsaktører til å melde seg på kommende Jernbaneforum. Samme oppfordring går til nordnorske kommuner og fylkeskommuner, og spesielt til den nye fylkesråden for samferdsel i Troms og Finnmark, som også leder Arktisk jernbaneforum.

"Regjeringen vil føre en offensiv jernbanepolitikk for fremtiden," sier Hurdalsplattformen. Dette utsagnet tar vi med oss inn i 2022, og vil tro at det også er myntet på NNB. Trass i all somling gjennom tidene, er den nå blitt en sak i regjering og Storting. Så får alle støttespillerne gjøre sitt for å hindre avsporing.