Her i Tromsø tas fire–fem prosent av personreisene med sykkel. Andelen har ligget på dette nivået de siste årene.

Regjeringens mål er at 20 prosent av personreisene i byområdene skal være på sykkel, og tilsvarende 8 prosent på landsbasis. Dette er mål som vi i Syklistenes Landsforening har kjempet hardt for å beholde, og som vi er veldig fornøyde med.

Men målene må følges opp av konkrete planer og prioriteringer raskt. Vi må trå raskere. Konkret satsing på aktiv transport må økes, og vi er særlig utålmodige når det gjelder utbygging av sammenhengende sykkelveier. Spesielt viktig for Tromsø, med sin lange og snørike vinter, er separat og godt driftet infrastruktur for syklende.

Nøkkelen for sykkelsatsing

Byvekstsavtalene er nøkkelen til systematisk satsing på sykkel og gange i byene. Avtalene sikrer nullvekstmålet, som betyr at all vekst i persontrafikk skal komme gjennom mer sykling, gange og kollektivtrafikk.

Dette har Syklistenes Landsforening vært tydelige på i innspillene til NTP. Å sikre at flere sykler og går er både helsefremmende og miljøvennlig. Derfor fikk vi med oss 20 andre organisasjoner, fra blant annet miljøbevegelsen og helseorganisasjoner, til et samlet opprop for mer satsing på aktiv transport og mobilitet. Og vi er blitt hørt.

Forpliktende plan

Regjeringen følger opp fire inngåtte byvekstavtaler og etablerer fem nye, herunder nok Tromsø. Samlet satsing på byområdene i denne planen er på om lag på 80 milliarder kroner de neste 12 årene.

Hvor mye av potten som faktisk skal gå til sykkel og gange må tydeliggjøres i det videre arbeidet med NTP, slik at det er mulig å følge det opp. Hver byvekstavtale må inneholde en forpliktende tids- og investeringsplan for å bygge ut sammenhengende, separat sykkelveinett, som her i vårt område.

Unik sjanse

Dette er en unik mulighet for den enkelte kommune og det enkelte byområde til å sikre lokal byutvikling og lage effektive og grønne transportårer. Her må de lokale politikerne følge opp. Vi i Syklistenes Landsforening viser dere mer enn gjerne hvordan god tilrettelegging for syklister skal gjennomføres.

Dersom ambisjonsnivået i NTP følges opp både sentralt og lokalt er det en god sjanse for at vi kan målet om at flere sykler og går, både for helsa, bymiljøet og klimaets skyld. I god tid før 2033, som ny NTP varer til.