Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har i et leserinnlegg til partiene som stiller til valg til fylkestinget i Troms, stilt flere spørsmål som går på partienes politikk på ulike samferdselsområder. I dette innlegget er disse spørsmålene besvart.

La meg starte med at Senterpartiet har stor respekt for alle som har jobben sin langs veiene våre; yrkessjåførene. Dere holder bokstavelig talt «Norge i gang». Vi mener derfor at denne yrkesgruppen i større grad må involveres når utbedring av veiene planlegges, for å legge til rette for gode og trafikksikre løsninger. I tillegg må arbeidsforhold for yrkessjåførene vektlegges sterkere, blant annet tilrettelegging for flere døgnhvileplasser med sanitæranlegg.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene

Senterpartiet har med bakgrunn i vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Troms, vært en pådriver sammen de øvrige fylkesrådspartiene, til å få gjennomslag for det såkalte «fylkesveiløftet» som innebærer at det fram mot 2025 skal brukes 2 milliarder kroner på standardheving på fylkesveiene Troms. Det er anslått at «fylkesveiløftet» vil gi en betydelig standardheving på anslagvis 1100 km fylkesvei i Troms. Det store flertallet av partiene på fylkestinget støttet fylkesrådspartienes forslag om å gjennomføre «Fylkesveiløftet». Høyre stemte imidlertid imot.

Når det gjelder prioriteringer mellom vei og andre fylkeskommunale oppgaver, er «Fylkesveiløftet» uttrykk for at vi i perioden fram mot 2025 har valgt å gi standardheving på fylkesveiene en ekstra prioritet i denne perioden. Denne prioriteringen står Senterpartiet ved. Vi vil gjennomføre et løft for fylkesveiene de nærmeste årene.

Trafikksikkerhet

Vi er enig med Lastebileierforbundet i at ulykkesstatistikken både på statlige veier og i fylkesveier er svært bekymringsfull. Men også når det gjelder trafikksikkerhet mener vi i Senterpartiet at den prioritering som ligger i «Fylkesveieløftet» og den veistandardheving dette vil innebære, vil være et viktig bidrag til økt trafikksikkerhet på fylkesveiene i Troms. Her er vi opptatt av å lytte til innspill fra NLF og yrkessjåførene om hvilke tiltak som dere mener er viktigst å prioritere i årene som kommer.

Sjømatveiene og «Nordområdeveien»

Sjømatnæringa er svært viktig i Troms. Senterpartiet har derfor i «Fylkesveiløftet» valgt å ha et ekstra fokus på standardheving på de såkalte «sjømatveiene». Nylig ble fylkesveien til Hansnes ferdigstilt med ny asfalt, på Arnøya blir det utskifting av stikkrenner og asfalt på deler av øya, på strekningen Sjøtun - Sandneshamn på Kvaløya er asfaltering snart ferdig og neste år vil strekningen Larseng - Brensholmen asfalteres. En rekke strekninger i Senja kommune er rustet opp, blant disse strekningene Huselv - Husøy, Torsken - Straumsbotn, Mefjordbotn – Senjahopen, strekningen Bjorelvnes – Kårvikhamn er under opprusting, samt at tunnelene til Skjervøy er rustet opp. Dette er bare noen eksempler på sjømatveier som oppgraderes.

Når det gjelder «Nordområdeveien» (veistrekningen Tromsø – Alta med ny «Ullsfjordforbindelse») så er det som kjent over de siste årene foretatt en rekke oppgraderinger på dette veistrekket. Det gjelder blant annet tuneller i Langfjorden, Isnestoften, Talvik og bru i Kåfjord, alle i Alta kommune, i tillegg til Sørkjostunellen og Nordnestunellen i Troms. Videre er tunellen gjennom Kvænangsfjellet om kort tid ferdigstilt. Etter nevnte oppgraderinger er det «Ullsfjordforbindelsen» som er det store prosjektet som gjenstår på denne strekningen. «Ullsfjordforbindelsen» er et viktig samferdselsprosjekt og vi vil framover jobbe for at denne forbindelsen blir bygget med statlig bidrag, i tråd med den vedtatte Regionale Transportplanen for Troms.

I et leserinnlegg i sommer (13. juli) har Høyre og Frp sammen med KRF og Venstre, omtalt «Nordområdeveien»/»Ullsfjordforbindelsen». I innlegget hevder de blant annet at de i sine alternative budsjetter i fylkestinget «har avsatt penger» til oppstart av reguleringsarbeidet på «Nordområdeveien». Problemet er bare at Høyre og Fremskrittspartiet ved behandling av revidert nasjonalbudsjett i Stortinget i vår, foreslo kutt til fylkene med henholdsvis 1 og 2 milliarder kroner, noe som ville gitt 69 millioner kroner mindre til Troms og Finnmark fylkeskommune dersom Høyre hadde fått viljen sin i Stortinget. Fremskrittspartiets alternative budsjett ville gitt Troms og Finnmark hele 126 millioner kroner mindre til blant annet samferdselsformål. Retorikken halter derfor i betydelig grad når Høyre og Fremskrittspartiet kritiserer posisjonspartiene for ikke å bevilge nok penger til, i dette tilfellet «Ullsfjordforbindelsen», samtidig som moderpartiene deres i Stortinget gjør vedtak som i stor grad ville svekke mulighetene for nye prosjekter på samferdselsområdet i fylket. Tvert imot ville en med Høyre og Frps økonomiske rammer til fylkeskommunen vært nødt til å gjøre store kutt i fylkeskommunes tjenestetilbud og investeringer!

Hva angår statlige veier kontra fylkeskommunale veier, så er det Senterpartiets utgangspunkt at stamveiene bør være et statlig ansvar. Vårt utgangspunkt er også at siden mange av fylkesveiene er svært viktige ferdselsårer i nær tilknytning til stamveinettet, bør statlige finansielle bidrag til disse veiene bli betydelig større.

Mangel på lastebilsjåfører

Senterpartiet er en del av fylkesrådet og posisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi har de siste 4 årene hatt et sterkt fokus på videregående opplæring. Dette gjelde fornyelse av skolebygg flere steder i Troms, samt studietilbud med særlig vekt på fagutdanning.

I NAVs bedriftsundersøkelse for Troms og Finnmark for i år, pekte de på det store behovet det er for sjåfører i begge fylker. Senterpartiet vil framover ha sterkt fokus på å dreie utdanning og opplæring i retning av de yrkesområder der arbeidskraftbehovet er stort. Dette gjelder også utdanning og opplæring av yrkessjåfører. Vi ser fram til videre dialog med NLF om dette i tiden framover, samt muligheten for økt inntak av lærlinger.

Nasjonal Transportplan (NTP)

Senterpartiet vil jobbe for at NTP fortsatt skal ha høye ambisjoner, og at nord og Troms blir prioritert. En betydelig del av verdiskapninga i landet skjer langs kysten og i kystsamfunnene. Dette gjelder også i Troms. God veilogstikk spiller i denne forbindelse en nøkkelfaktor. Når det gjelder prioriteringer framover i NTP, så vil vi i Senterpartiet ha sterkt fokus på veiutbygging. Herunder et nasjonalt etterslepsprogram for fylkesveiene.

Videre vil beredskap bli sentralt tema i den nye nasjonale transportplanen, med den sikkerhetspolitiske situasjonen vi opplever nå.

«Nye veier» vs. Statens Vegvesen

I Senterpartiet i Troms er vi i opptatt av at det er politiske prioriteringer som skal bestemme hvilke prosjekter som skal bygges ut. Det vil si at vi mener at veiutbygging skal skje i regi av Statens Vegvesen, der politiske prioriteringer ligger til grunn for veiutbyggingen.

«Nye veier» ble opprettet av Solberg-regjeringen, og innebærer at det ikke er noen politisk styring over hvilke prosjekter som blir prioritert og gjennomført. Prosjektene er prisgitt interne vurderinger i «Nye veier», uten mulighet til å påvirke rekkefølge for utbygging. Det er vi i Senterpartiet imot.

Når det gjelder de veistrekningene som Lastebileierne nevner, Nordkjosbotn – Hatteng og Olderdalen – Langslett, så vil vi i Senterpartiet jobbe hardt for at disse veistrekningene skal fullføres i henhold til de opprinnelige planer.