Et viktig steg for Senterpartiet og den nye regjeringen er et offensivt politibudsjett for hele landet med en styrkning på 200 millioner i statsbudsjettet for 2022.

Noe av fasiten etter den forrige regjeringen er blant annet at de la ned godt over 100 lensmannskontor i sin iver etter å sentralisere politiet, og 42 domstoler etter samme sentraliseringsiver.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har pekt ut en tydelig retning for landets politi. Der alle innbyggere har krav på lik beredskap og skal kunne føle seg trygg i hverdagen. Det skal bli flere politifolk på gata og mer synlig politi nærmere folk, uavhengig av hvor du bor.

Derfor er det godt at vi gjennom budsjettforliket med SV står sammen om satsingen på politi og påtale, som både legger til rette for økt lokal tilstedeværelse og styrket innhold i politiet gjennom styrking av kriminalitetsbekjempelse, bedre forebygging og etterforskning.

Justissektoren har blitt stemoderlig behandlet under forrige regjering, til tross for det har de tidligere regjeringspartiene forsøkt å skape ett inntrykk av at alt er i skjønneste orden. Etter forrige regjerings 8 år er desverre ikke alt i skjønneste orden.

Situasjonen etter Høyre og Frp i regjering er blant annet:

  • mindre lokal tilstedeværelse, med svekkelse av det forebyggende arbeidet og dårligere politiberedskap mange steder. Innbyggerne i de minste kommunene føler mindre trygghet
  • stortingsvedtaket fra 2018 om at alle gjenværende tjenestestedene skulle styrkes, ble ikke fulgt opp av forrige regjering
  • tillitsvalgte, ansatte og kommuner i hele landet melder om at polititjenestetilbudet har blitt dårligere under forrige regjering
  • gjennom den såkalte nærpolitireformen har oppklaringsprosenten for flere typer straffesaker gått ned

Og slik kunne man fortsatt, men utfordringa er krystallklar: Det trengs en styrking av politi, påtale og hele straffesakskjeden.

Det er vi i gang med blant annet gjennom budsjettforliket mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV. Det er lokalt politi som utgjør grunnstammen både i forebygging og kriminalitetsbekjempelse enten det er på Stovner, i Sogndal eller på Ibestad. Det veit vi, det veit folk og det gjør vi noe med.

Derfor har vi forpliktet oss til at arbeidet med å opprette nye tjenestesteder for politiet skal begynne allerede i 2022. Alle tjenesteder skal ha en minimumsbemanning som sikrer at man både har politi ute blant folk og har åpent kontor folk kan komme til. Det er også vår klare ambisjon at tjenestestedene ute i landet skal få flere oppgaver som best løses nær folk.

Det er viktig at den kompetansen som bygges i politiet spres enten det er i by eller distrikt. Sentraliseringa av politiet har gått for langt og at med dagens teknologi samt erfaringer fra pandemien behøver ikke alle fagmiljøer samles på ett sted.

Skal vi nå de målene regjeringen har satt for politiet er det avgjørende at politiet har nok ressurser til å gjøre jobben.

Derfor har altså Senterpartiet og Arbeiderpartiet i budsjettforliket med SV sørget for 200 millioner kroner ekstra til politiet i 2022. Penger som skal gå til å snu sentraliseringen av politiet og begynne arbeidet med å gi folk en tryggere hverdag i hele landet.