Norge, og ikke minst Nord-Norge, er en råvarebasert økonomi, der naturressurser som energi, fisk, og mineraler representerer framtidens næringsutvikling i vår landsdel. Kampen om plassen, samfunnsaksepten og eksportindustriens framtid er imidlertid under utvikling. Det samme er kompetansebehovet.

Råvareøkonomien vil ha behov for både ingeniører og økonomer også i framtiden. I tillegg ser vi at andre grupper også spiller en stadig viktigere rolle, nemlig faggrupper som håndterer samspillet mellom næringsliv, lokalsamfunn, politiske myndigheter og omverden. Den «myke» kompetansen vokser fram som stadig mer relevant. Bedriftene i Troms og Finnmark har det største udekkede kompetansebehovet i landet, og de behøver også samfunnsvitere og humanister.

Diskusjonene om vindkraftutbygging som har strandet flere steder i landet er et godt eksempel. Behovet for mer og ren kraft er ubestridt, særlig i sørligere deler av landet, men utbyggingen har møtt massiv motstand. Om samarbeidet mellom næringen, politikerne, innbyggerne og lokalsamfunnene hadde vært bedre fra start, kan det hende prosessene ville skapt mindre friksjon. Når oppsiden er nasjonal eller kanskje internasjonal - mens nedsiden er lokal - har både politikere og næringsliv en tung oppgave. Da behøver man myk kompetanse, ansatte som kan være bindeledd mellom aktørene og forstå hvordan lokalsamfunnene kan forsvare investeringen et naturinngrep vil være. Teknologitunge næringer har erfart at det ikke holder å ha rett, man må også få rett for å få starte opp. Samfunnsvitere og andre som forstår samspillet mellom aktørene vil være etterspurt kompetanse framover, noe blant annet NHOs kompetansebarometer slår fast.

Samfunnsforståelse, individ- og gruppeadferd, politikk- og myndighetsforståelse er blant begrepene som dukker opp når bedrifter blir spurt om hvilke kompetanseområder de vil trenge framover. Samtidig vet vi at bedrifter som tenker bredt om kompetansebehov gjør det best og vokser raskere. Heldigvis utdannes det mange samfunnsvitere og humanister som kan bistå det nordnorske næringslivet i å gjennomføre den grønne omstillingen vi alle må være en del av i årene som kommer.