Dette er realiteten for en lakseoppdretter, og er langt på vei et resultat av myndighetenes system for regulering av vekst – nemlig trafikklyssystemet. I dag er det oppdretterens ansvar å ikke havne på rødt lys. Det kan være krevende nok. Da er det kanskje ikke så rart om du som oppdretter ikke også klarer å forholde deg til varsler om «Kode rød» fra FNs klimarapport? Ansvaret for å reagere på begge de røde lysene må derfor ivaretas av flere.

Klimaendringer kommer til å tvinge fram endring i måten vi driver lakseoppdrett på. Hvis vi ikke planlegger godt, vil oppdrettslaksen være den som lider på grunn av manglende klimatilpasning. De som legger rammebetingelsene for «AS norsk havbrukssatsing» må vise vei for oppdretterne.

Noen raske klikk på havbruksbransjens nyhetskanaler viser at det er særlig to saker som opptar aktørene i havbruksnæringen, nemlig trafikklyssystemet og Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2021.

Dagens trafikklyssystem dreper laks

Hovedhensikten med trafikklyssystemet er å beskytte villaksen mot lakselus. Systemet brukes av myndighetene for å regulere vekst for oppdrettskonsesjonene i regioner etter kode grønn, gul og rød. Så langt, vel og bra.

Problemet er bare at det samme systemet setter oppdrettsfiskens helse- og velferd under sterkt press. Fiskehelserapporten bekrefter at gjentatte, mekaniske lusebehandlinger er den største utfordringen for oppdrettsfiskens helse og velferd. Behandlinger svekker fisken, som dermed blir mer mottagelig for sykdom. Tallene fra 2021 viser at 16 prosent døde i sjøfasen.

Det er en erkjennelse at trafikklyssystemet ikke fungerer optimalt. Både forskere, forvaltning og oppdrettsnæring ber derfor om at fiskehelse og – velferd må bli en del av et forbedret trafikklyssystem.

Jeg applauderer at oppdrettsfiskens helse og velferd løftes frem. Vi trenger drivkrefter som legger til rette for grunnleggende god fiskehelse, men ikke som et mottiltak mot de negative konsekvensene av lusebehandling. Det gjelder både i dag og ved framtidens klimaendringer.

Noen må ha et lengre blikk

I den siste rapporten fra FNs Internasjonale Panel for Klimaforskning (IPCC) var budskapet tydelig. Klimaendringene er langt mer omfattende enn de naturlige variasjonene, og endringene kommer raskere enn tidligere antatt. Vi må selvfølgelig fortsette å jobbe for redusert fotavtrykk fra næringen, men det haster med å begynne å planlegge for hvordan vi skal håndtere endringene som ikke kan stoppes og allerede er på vei.

Dette står det ikke noe om i havbruksstrategien til den forrige regjeringen ("Et hav av muligheter"), og det er heller ikke nevnt i Hurdalsplattformen. Vi kommer til å oppleve økt havtemperatur, marine hetebølger, mer ekstremvær og lave oksygennivåer for å nevne noe. Når dette sammenfaller med økt sykdomsproblematikk, utfordres fiskens tålegrense og de totale tapstallene vil gi frysninger både for økonomer og biologer.

Jeg mener norske ledere i politikk og forvaltning må starte klimastrategiarbeidet for at den største næringen etter olje og gass kan gå en trygg framtid med klimaendringer i møte.

Vil styre laksen mot god helse

I Nofima har vi over flere år jobbet med å utvikle operative helse- og velferdsindikatorer for næringen. Vårt opprinnelige mål var å utvikle styringsverktøy som kunne brukes for å sikre oppdrettsfisken god helse og velferd, men nå bruker vi dem også til å forutsi konsekvenser av klimaendringer.

Vi har brukt tid på å forstå de ulike biologiske og fysiologiske mekanismene i fisken, slik at vi kan si hva som er normalt og hva som er «feil». Denne kunnskapen vil kunne brukes i arbeidet med å forstå hvilke klimaendringer oppdrettsfisken tåler og hvorvidt den har evne til å tilpasse seg endringene.

Ta det på alvor

Suksessrik omstilling til en grønn akvakulturnæring krever en helhetlig tilnærming og vilje til å tenke nytt om dagens praksis. Det vil komme endringer. De som legger rammebetingelsene for «AS norsk havbrukssatsing» må sette tematikken tydelig på dagsordenen. Det er ikke et ansvar som kan legges på oppdretterne alene.

Forskning, forvaltning, politikere, må ha dette som et felles mål og handle før det røde lyset blir permanent.