322,4 milliarder. Så mye henter Stortinget fra Oljefondet for å saldere statsbudsjettet for 2022.

322 milliarder er 15 ganger meir enn Oljefondets første tilførsel i 1996. Det er like mye som heile Oljefondet i 2000.

I dag har Oljefondet en verdi på rundt 11 tusen milliarder. Det er inntektene fra vår olje- og gassproduksjon som har skapt grunnlaget for Oljefondet. Knapt 3 tusen milliarder skriver seg fra disse inntektene. Resten av fondet er avkastning av fondets investeringer.

Alle politiske partier like ivrige når det kommer til bruk av inntekter skapt av oljevirksomheten. Men det ville på langt nær ha vært så mye å hente hvis SV og mellompartiene Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre hadde fått gjennomslag for sin oljepolitikk fra 1970-tallet og påfølgende ti-år.

SV

SV er partiet som mest konsekvent har stått for ei anna linje i oljepolitikken. Partiet har ønska et lavere oljeutvinningstempo. Ved så godt som alle korsveger har SV kritisert Arbeiderpartiet og Høyre for en påstått uansvarlig oljepolitikk. Et gjennomgangstema har vært at SV har ønska å spare en stor del av våre oljereserver til seinere generasjoner. Denne sparinga skulle foregå ved at man lot være å utvinne ressursene i vår generasjon. Utvinninga skulle skje mye seinere.

I Stortingets debatt 10. juni 1983 om utviding av leiteområdene på kontinentalsokkelen sa SVs Hanna Kvanmo det slik:

«Det er heller ikke riktig å ta oljeressursene ut fra sin naturlige lagerplass og gjøre dem om til svære pengemengder som må oppbevares i banker uten at samfunnet kan bruke dem, mens stadig større ressurser må tas fra samfunnet til oljeutbyggingen. ….Og det er helt sikkert at på lang sikt vil få bedre utbytte om vi ikke nå tapper ut det vi har.»

I debatten om Statens samla engasjement i petroleumsvirksomheten 14. mars 1991 var stortingsrepresentant Tor Aasland Houg inne på samme spor:

«Det er en ikke-fornybar ressurs vi bruker, og det må være et mål å forsøke å bruke den så lenge som mulig, og bruke den med varsomhet og fornuft.»

Og da Stortinget 9. mars 2995 debatterte utbygging og drift av Norne-feltet, hadde SVs Hilde Bergebakken dette å si:

«Oljen er mest verdt der den ligger»

50 millioner tonn

SV har ønska et tak på oljeproduksjonen på 50 millioner tonn. Det var først i 1987 at produksjonen passerte 50 millioner tonn.

Fra 1987 og fram til og med 2020 utgjør vår oljeproduksjon 4.180 millioner tonn. Det tilsvarer et årlig gjennomsnitt på knapt 123 millioner tonn.

Hvis man skulle ha holdt seg innenfor SVs tak på 50 millioner, ville vår totale oljeproduksjon ha vært 2.482 millioner tonn lavere i perioden 1987-2020. Det tilsvarer en reduksjon på 59 %.

I tillegg ville det med SVs politikk også ha blitt en stor reduksjon i den norske gassproduksjonen.

Oljefondet med SVs politikk

Med SVs reduserte olje- og gassproduksjon, er det et stort spørsmål om det overhodet hadde blitt noe norsk oljefond. For som nevnt innledningsvis, var det først i 1996 at det ble overført midler til Oljefondet. Og da var produksjonen kommet opp i 175 millioner tonn.

Under enhver omstendighet ville gjennomslag for SVs oljepolitikk ha gitt oss et oljefond som hadde vært vesentlig mindre. Med SVs politikk ville man ikke ha kunne saldere de årlige statsbudsjettene med så mange milliarder fra Oljefondet som vi har gjort.

Verdien av olje og gass under havbotn

SV ville spare størstedelen av olje- og gassressursene under havbotnen. Framtidige generasjoner skulle få gleden av å utvinne ressursene.

I dag har SVs pipe fått ei anna lyd. Det er ikke lenger snakk om å spare utvinning til seinere generasjoner. I stedet er SV i spiss for å stoppe enhver ny oljeleiting. Nye felt skal ikke bygges ut.

I praksis innebærer dette at de gjenværende olje- og gassressursene skal få ligge urørt. Uten noen verdi for de framtidige generasjonene.

Det har ikke mangla på advarsler mot en politikk om å skulle spare under havbotnen i stedet for i banken. Heller ikke i Stortinget. Høyres stortingsrepresentant Gunnar Fatland sa det slik da han besvarte ovennevnte uttalelse fra SVs Hilde Bergebakken i 1995:

«Som det har vært framme i debatter her i salen mange ganger før, har vi ingen garantier for at påstanden om at verdien blir størst ved at oljen ligger der den ligger, er riktig.»

I sitt alternative statsbudsjett som SV la fram på mandag, bruker partiet 574 millioner mindre av Oljefondet enn det Solberg-regjeringa og den nye regjeringa har gått inn for. Det endrer knapt bildet av SV som oljepolitikkens gratispassasjer.

At partiet hadde glemt å ta med i sitt budsjettforslag 754 millioner i kompensasjon til bøndene som staten og bondeorganisasjonene ble enige om i forrige måned, og dermed reelt sett må bruke 200 millioner meir av Oljefondet for å regnestykket sitt til å gå opp, hører også med.