De tilsatte i forsvaret er vår viktigste ressurs for å trygge landet. Derfor prioriterer regjeringen og Arbeiderpartiet styrket bemanning i hele sektoren, og utdanning av flere elever ved Forsvarets skoler.

Krevende tider nødvendiggjør vanskelige prioriteringer. I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i, er det imidlertid ikke vanskelig å se at Forsvaret må styrkes. På kort sikt er det nødvendig å prioritere beredskap, øvelser og daglige operasjoner. I statsbudsjettet foreslår vi derfor at forsvarsbudsjettet økes med 6,8 milliarder kroner i 2023, sammenlignet med saldert budsjett for inneværende år.

Krigen i Ukraina har gjort det ettertrykkelig klart at vi har et naboland med få skrupler når det gjelder evne og vilje til maktbruk. Russlands eskalering av krigen i Ukraina gjort det åpenbart at det norske Forsvaret må være godt trent, velutrustet og operativt. Regjeringen legger derfor nå til rette for en mer offensiv opptrapping av personell enn det som er vedtatt i langtidsplanen. Økningen skal i hovedsak gå til operative enheter. For å legge til rette for at denne styrkingen kan fortsette, foreslår vi i budsjettet også en betydelig økning i antall elever ved Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen og Cyberingeniørskolen i 2023.

Les også

Personellflukt skaper store hull i Forsvaret

Parallelt med opptrappingen av personell, vil vi investere i materiell og eiendom, bygg og anlegg. Dette for at alle ansatte og vernepliktige skal ha godt husvære og profesjonell utrustning. For å beholde kompetanse er det viktig at folk blir værende, og motiverte soldater med god utrustning er en forutsetning for et velfungerende forsvar. Russiske styrker i Øst-Ukraina er et eksempel på det motsatte.

Som kjent er sikkerhetspolitikken av særlig stor betydning i nord. Økningen i Forsvarets tilstedeværelse og aktivitet vil følgelig dimensjoneres deretter. Når det gjelder Hæren, vil det blant annet bety styrket bemanning i Brigade Nord og Finnmark landforsvar. Og, når det gjelder investeringer i bygg og anlegg, vil midlene i stor grad tilfalle Troms og Finnmark, noe som igjen vil gi gode muligheter for å engasjere lokale entreprenører.

Beskyttelse av kritisk infrastruktur er avgjørende for oss alle. Etter sabotasjen på gassledningene i Østersjøen har vi økt beredskapen ytterligere til havs. Heimevernet spiller en avgjørende rolle for objektsikring på land og langs kysten, og i budsjettet for neste år vil vi styrke Heimevernet med flere folk og mer øving.

For Arbeiderpartiet er trygg styring avgjørende. I en stadig mer usikker verden, er det derfor både riktig og viktig å prioritere en betydelig personellopptrapping som vil styrke Forsvarets beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet.