Fordeling av fellesskapets ressurser på en rettferdig måte er viktig i et hvert samfunn. Særtiltak for enkelte deler av landet er også riktig medisin om en ønsker god utvikling og stabil bosetting.

Gjennom blant annet gratis barnehage og større grad av nedskrivning av studielån i tiltakssonen, gjelder Nord -Troms og Finnmark, har vi fått gode virkemidler som vi tror motiverer til mer bosetting av unge i hele området. Viktig er det derfor at en også legger opp til en transportordning som reduserer omkostninger i forhold person og godstransport, noe som er tenkt i forhold til innført ordning med gratis ferge.

Nå er budsjettforslag for 2023 lagt fram. Slik vi leser det er dette tiltaket nå utvidet og mer omfattende, men gjelder fortsatt ikke for noen former for hurtigbåter. Dette mener vi gjør at ordningen ikke treffer slik den skal, da flere vegløse steder i landet kun har hurtigbåt som den livsnerven som tar med seg personer og all form for gods. Altså selve grunnlaget og betingelsen for å kunne bo.

Det vi bestemt mener, er at denne ordningen må innbefatte også hurtigbåter der det er eneste alternativ for transport. Og da hurtigbåter som pr. definisjon også kan kalles "ferge", uten å være det. Altså båter som fører både passasjer og nødvendig gods.

Vil her komme med et eksempel som vi kjenner godt:

Hurtigbåten som trafikkerer Kvænangen - Skjervøy i Nord-Troms, kan etter vår oppfatning defineres som "ferge". Denne tar med seg både personer, gods, kjøretøy og materialer. Og - det finnes ikke noe annet alternativ for å komme til og fra uten bruk av denne, i de vegløse bygdene i Ytre Kvænangen. Der er billettpriser og fraktpriser av en slik størrelse at det skaper utfordringer for næringsliv og reiser generelt.

Det er sikkert andre områder i landet som serves på samme måte, og som har de samme utfordringene. Vi leser budsjettet slik, at midlene til gratis ferge gis som et rammetilskudd til fylkene, som igjen forvalter disse. Derfor er det også viktig at fylkene også tar et initiativ til å få en oversikt over hvilke nye strekninger dette kan gjelde når hurtigbåt angår.

Vi håper ministeren også kan bidra med at de gjør en slik gjennomgang. Gjennom en slik kartlegging vil en få et godt beslutningsgrunnlag og en ordning klar så raskt som mulig. Da først har vi på plass et positivt virkemiddel som treffer så riktig som mulig i alle kanter av landet.