I mediene florerer stadige utsagn om hvor vellykket etableringen av det nye statseide selskapet Nye Veier har vært. Vi leser: «Nye Veier er nyskapende, bygger billigere og raskere og med høyere samfunnsnytten». I den senere tid er det flere Høyrepolitikere som går ut og hevder at Nye Veier har spart samfunnet for svimlende 59 mrd. kr. allerede. Det er ikke så viktig at påstandene og utsagnene lar seg dokumentere på en troverdig måte.

Tallene Høyre refererer til er tatt fra Nye Veier sitt svarbrev til regjeringen i okt.2020. (se regjeringen.no). Tallene gjelder imidlertid for kommende vegprosjekt fremover i tid (ny NTP 2022-2033). Byggingen er ikke påbegynt og derfor ingen innsparinger. Inntjeningen (nytten) starter når vegen er åpnet for trafikk, og den regnes over hele vegens levetid som er 40 år! Nytte/kost er dessuten høyst usikre anslag. Politikere hopper elegant over Nye Veiers egen usikkerhetsvurdering i samme svarbrevet: «Det er generelt stor usikkerhet i anslagene og beskrivelsene av både nytte- og kostnadsvirkninger.» Nye Veiers gjenværende levetid er 15 år, mens nyttens tidsperspektiv er 40 år etter vegen er bygd. Hvem bryr seg da? Ingenting av Høyres påstander er inntjent per nå!

Billigere? Nye Veier har gjort et stort poeng av at nytten vil øke ved å bygge vegene for høyere fart og kortere reisetid, som skal gi økt nytte. Høyere fart krever bedre geometri og høyere vegstandard. Høyere vegstandard enn nødvendig blir aldri billigere! Først blir det økte kostnader i forbindelse med bygging av høyere vegstandard. Det igjen vil gå utover vedlikeholdet og over vegprosjekt i mer grissgrendte strøk.

Mer effektiv og raskere?: Når Nye Veier fra dag 1 får en pott på kr. 155 mrd., - tatt direkte fra oljefondet, og Statens vegvesen i starten leverte ferdigutarbeidete reguleringsplaner på sølvfat, så skulle det bare mangle at det ikke blir fart i sakene!

Nytenkende?: «Nye Veier har bidratt til nytenkning ved å benytte nye kontraktsformer». Viser til E6 Helgeland, gjennomført i regi av Statens vegvesen. Prosjektet Helgeland har utviklet denne typen «nytenkningen» allerede fra 2010, med kontraktstrategien «Utviklingskontrakter». I 2017 har Nye Veier vært i Mo i Rana der de har fått opplæring i måten E6 Helgeland har jobbet. De fikk med seg kopier av kontraktsstrategier, kontraktsgrunnlaget og annen viktig informasjon om involvering av entreprenører og kommuner i en tidlig fase. Nye Veier har også vært i Vegdirektoratet og fått all mulig informasjon og veiledning i tillegg. Alle tjener på at Nye Veier har lært seg å utvikle kontraktsstrategier og effektive måter å bygge veger på. Men det er ikke greit at det skrytes som om det er Nye Veier sin idé!

Evaluering av Nye Veier - kontra Statens vegvesen? Det anser jeg som helt bortkastet. Parallelle byggherreorganisasjoner er unødvendige og fordyrende. Begge organisasjoner råder over de beste fagfolkene som Norge har å by på, på dette feltet. Slå dem sammen, få fagfolkene til å yte sitt beste i lag. Gir dem de fullmaktene og ressursene til å bygge billigst og til best mulig samfunnsnytte, om dette skal være seiersparolen!

Nytenkende er heller ikke det. Vårt naboland Sverige har praktisert denne måten i mange år. Der har de latt fagfolkene bestemme rekkefølgene av politisk utvalgte vegprosjekt etter høyest samfunnsnytte, etter motto: The Winner Takes It All. Resultatene er tydelige: Vegbygging og vegvedlikehold i grissgrendte strøk er fraværende. Landsbygdene utarmes og det er stor fraflytting til sentrale strøk.