• I den opprinnelige versjonen av dette innlegget ble det hevdet at eierne av Havøygavlen vindkraftverk har brutt folkehelseloven, fordi anleggets konsekvenser for folkehelsen ikke er utredet. Påstanden om lovbrudd er etter forfatternes anmodning fjernet. Endringen ble gjort 21. oktober kl. 10.30.

Arctic Wind AS feirer tirsdag 19. oktober Nye Havøygavlen Vindkraftverk. Det er ikke fornying av et gammelt anlegg. Det er et helt nytt anlegg, som raserer 97 000 m2 natur og som med store rotorblader vil gi større skader på folkehelse og miljø i driftsfasen enn det gamle anlegget. Arctic Wind har ikke søkt utslippstillatelse, slik alle virksomheter skal etter forurensningsloven. Det er heller ikke foretatt en folkehelseutredning. Likevel er Måsøy kommune positiv, slik Roan kommune på Fosen har vært. En kjent artist er begeistra og har aktivt promotert anlegget, da han fikk kritikk fra fansen, uttalte han at han mener å være på trygg grunn. La oss se nærmere på hva Nye Havøygavlen handler om.

Større turbiner - større helse- og miljøkonsekvenser

De 15 turbinene som ble reist i 2002 var 120 meter høye og er etter kun 18 års drift, skifta ut med turbinene som er 150 m høye og med nye store inngrep. De nye turbinene er bygd på nye lokaliteter og med nye fundament, er høyere, rotorbladene mye lenger med et betydelig større sveipeareal enn det gamle anlegget.

- Større inngrep i terrenget
- Større dominans i landskapet, visuelt og lydmessig
- Større sveipeareal
- Større fart på bladspissene
- Større risoko for drap av fugl og insekt
- Mer skyggekast
- Mer iskast i vintersesongen
- Mer støy og større støybelastninger
- Større slitasje og utslipp av epoxy og andre giftige forbindelser til vann og vegetasjon.
- Altså større belastning på natur og helse

Eierne av nye Havøygavlen vindkraftverk har ikke søkt om utslippstillatelse etter Forurensningsloven eller noen forskrifter. De har heller ikke utarbeidet utredning om konsekvenser for folkehelse etter Folkehelseloven.

Gjenbruk?

I søknaden gjør Finnmark Kraft et stort poeng av resirkulering og gjenbruk. Når vi ser de store inngrepene og hvor lite av arealer og materialer som ble gjenbrukt, virker dette som spill for galleriet.

De gamle veiene, oppstillingsplassene og betongfundamentene, 63.000 m2, ble overflødige og skal "tilbakeføres". Hvordan? Sporene fra anleggsarbeidene i 2002 er fortsatt godt synlige i terrenget 18 år seinere. Det er bygd 2 km nye internveier. 1,5 km veier og 15 oppstillingsplasser med betongfundamenter skulle "tilbakeføres". Kun det øverste av fundamentene er fjernet, og massene er deponert i groper som er sprengt i fjellet og tildekket med “stedlige masser og vegetasjon”. Det betyr nye inngrep for å skjule inngrepene som nå er verdiløse.

De gamle turbinene som ble revet; 4.565 tonn stål og metall, 470 tonn betong, 12 tonn olje, 1,5 tonn kjølevæske, 45 tonn EE-avfall og 36 tonn blandet avfall. 414 tonn glassfiber som etter riveplanen skulle knuses og kjøres til Boden i Sverige for "energigjenvinning" og brenning i avfallsanlegg, men ble kjørt til deponi i Norge. Hva som skjer videre er ikke kjent. Dette er ikke bagateller.

Marginal energiproduksjon

I søknaden fra 2002 var årsproduksjon estimert til 119 GWh. Reell årsproduksjon viste seg å være kun 82 GWh i gjennomsnitt for 18 år. I søknaden i 2018 ble årsproduksjon oppgitt til 120 GWh. Dette ble redusert til 110 GWh rett før anleggsstart. Det er derfor en marginal økt produksjon som ligger til grunn for det nye anlegget. Om man skal elektrifisere oljesektoren, noe som mange mener er tøv, vil det kreve 12,0 TWh og 110 anlegg på størrelse med Nye Havøygavlen (0,1 TWh).

Havøygavlen, Haramsøya og Fosen

Inngrepene ved Nye Havøygavlen er på størrelse med den beryktede utbygginga på Haramsøya, der kommuneoverlegen nå bekrefter store belastninger på folks helse. Dette gikk fram av NRK dokumentaren “Bygdebrølet 3 - Bygda som ble delt i to”.

Det nye anlegget på Havøygavlen har fått påfallende liten oppmerksomhet. Det som er kommet fram i media, er basert på pressemeldinger fra anleggseier. Er man mer tolerante overfor miljøskadelige inngrep nordpå enn lenger sør?

Måsøy kommune er positiv, sies det. Da er det visst greit for mange. Ja, det samme kan man si om Ålesund kommune og utbygginga på Haramsøya, der 80% av befolkninga sliter med helseplager som følge av vindkraftverket. Og om Roan kommune og prosjektene på Fosen, som nå er dømt ulovlige i Høyesterett. Og om Berlevåg der vindkraftverket bygges i inngrepsfri natur og nedbørsfeltet til Berlevåg vannverk.

Mange er positive til Havøygavlen - mange VAR positive til Fosen

På Fosen var det flere artister som trakk seg, og åpningsarrangementet ble avlyst.

På Fosen forsøkte utbyggerne å kjøpe seg fri, med statens hjelp. Høyesterett sa det var ulovlig. Å lokke kommuner med økonomisk gevinst for å få tilgang til anlegg er alvorlig.

Bak fasaden og glansede bilder - både konsesjon og anlegg bygger på lovbrudd. Det er aldri lagt fram regnestykker om Nye Havøygavlen og ev. gevinst, om naturinngrepene eller omfanget av belastningene. Slik er Nye Havøygavlen vindkraftverk en god dokumentasjon om hvordan vindkraftverkene "fornyes" etter få års drift, med økte belastninger på helse, natur og miljø som resultat.

Vindkraft er en dårlig energiteknologi; lite effektiv, ustabil og svært kostbar kraft som gir store skader på natur og helse. Vindkraft er et konsept som ikke løser noen problemer, det bare skaper nye - det var budskapet til kjente kunstnerne og kulturarbeidere i Kulturoppropet til politiske parti på Stortinget i februar 2021. Så enkelt er det.