I mange år har politikere diskutert viktige endringer i videregående skole for at flere skal fullføre opplæringen. Tidlig innsats i grunnskolen har også vært en prioritet og nødvendig løft for at flere unge skal få en god start på skoleløpet. Nå er det også på tide at vi løfter ungdomsskolen, og derfor har Høyre denne uken lagt frem vår ungdomsskolereform. Utgangspunktet er at vi må ha en skolehverdag som gir elevene mer mestring- og læringsglede.

En stor utfordring i dagens skole er at mange elever ikke har det samme utgangspunktet for læring fra første skoledag. Det er store variasjoner i elevenes faglige nivå når de begynner på ungdomsskolen. Flere sliter med å mestre lesing, skriving og regning skikkelig, kjønnsforskjellene er store, og det er store forskjeller mellom kommunene.

Skole og utdanning er det desidert viktigste verktøyet samfunnet har til å utjevne sosiale forskjeller. Skal vi hindre at forskjeller går i arv, må vi bruke dette verktøyet riktig.

Høyre vil at alle elever skal få muligheten til å oppnå sine drømmer, og da må følgende gjøres:

For det første må elever som henger bak på undervisningen fanges opp tidlig i skoleløpet, slik at problemene ikke vokser seg større over tid. Derfor vil Høyre ha plikt om å gi intensivopplæring til elever som henger etter, og skape et bedre samarbeid mellom ungdomsskole og videregående. Dette må gjøres for at elevene skal være rustet for fremtiden.

For det andre må skolen bli bedre på å følge opp elever med høyt fravær. Mange elever sliter med stress, press og psykisk helse, og har grunner til hvorfor de er borte fra skolen. Det er viktig at skolen fanger opp de som sliter med fravær, og sikrer at elever får hjelp og oppfølging når de trenger det. Derfor må vi ha en skolehelsetjeneste som er tilgjengelig for elevene hver eneste dag.

For det tredje gir ikke ungdomsskolen elevene god nok innsikt i mulighetene innenfor yrkesfag. Det gir ikke mening at ungdomsskolen i dag nesten er prikk lik studiespesialiserende på videregående, når rundt halvparten av elevene velger seg til yrkesfag. I fremtiden kommer Norge til å mangle yrkesfaglig kompetanse, og derfor er det viktig at unge ser viktigheten av og mulighetene innenfor yrkesfag tidlig.

Unge i dag har ulike interesser. Noen liker å sitte rolig i et klasserom, andre ønsker å gjøre noe praktisk. Derfor burde ungdomsskolen tilby flere yrkesfaglige valgfag slik at elever får muligheten til å jobbe med og lære mer om det som interesserer de.

Det er på tide å gi ungdomsskolen en ny skolestart. Høyre vil løfte kvaliteten, følge opp elevene tettere og gi de muligheten til å fordype seg mer i sine interesser. Det vil gi et løft for hele skoleløpet, og sikre at enda flere av elevene kan oppnå sine drømmer i fremtiden.