Gå til sidens hovedinnhold

Ny politikk i nord fra Arbeiderpartiet?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet har en plan for nordområdene, kan stortingsrepresentant Cecilie Myrseth fortelle oss i et innlegg nylig i flere nordnorske medier. Som en av de mange som ønsker den nåværende regjeringa bytta ut, kasta jeg meg spent over dette innlegget for å se hvilke endringer vi i nord kan forvente med ny regjering.

Dessverre ser det ganske tynt ut, her er lite konkret som tyder på noen ny politikk.

Først kan vi lese at nordområdestrategien skal være et fredsprosjekt. Det må vel da bety at vi skal forbedre vårt forhold til naboene i nord, i første rekke den store naboen i øst? De siste åra har Ap, med tidligere partileder, nå NATO-sjef, Jens Stoltenberg i spissen derimot gått inn for å gjøre forholdet til Russland dårligere, og fryse ned samarbeidet. Er det dette man nå ønsker å snu, er det positivt, men da bør man kunne si det rett ut.

Deretter kan vi lese at nordområdestrategien skal være bærekraftig og grønn. Ikke nok med det. Vi har som mål at nord­om­rå­de­ne skal være ver­dens mest bæ­re­kraf­ti­ge re­gi­on, som gjen­nom be­visst og ak­tiv po­li­tikk kan bli et sen­trum for det grøn­ne skif­tet.

Hva som er Aps kriterier for bærekraftige regioner står det ingenting om, så jeg har leita etter definisjonen av bærekraft på Wikipedia:

  • utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.

Men det vi gjør i dag er jo nettopp å drive rovdrift på jord, vann, luft og mineralressurser, på bekostning av kommende generasjoner. FN-sambandet sier vi vil trenge 2,7 jordkloder hvis alle mennesker på jorda skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig nordmann.

Hva er så Ap sitt svar på dette? Hvor er planen for å redusere forbruket? Hittil har vi derimot sett plan for økt utvinning av ikke-fornybare ressurser som olje og mineraler, økt gruvedrift, samt kraftutbygging som betyr uopprettelige inngrep i naturen. Skal dette snu nå? Siden Ap ikke oppgir noen kriterier for bærekraft, må vi igjen ty til Wikipedia:

  • – varsomhet ved risiko, usikkerhet og irreversible prosesser

Er det dette som menes når Ap går inn for gruvedrift med dumping av avgang i Repparfjorden og Bøkfjorden?

  • – sikker evaluering av naturverdier og bevaring av natur
  • – bevaring av biologisk mangfold

Er det dette som skal gjennomføres når det skal bygges ut store vindkraftanlegg i inngrepsfri natur?Knapt noen i nord har ivra så mye for dette som AP sine ordførere.

  • – globalt perspektiv

Er det globalt perspektiv når Norge skal fortsette å øke et allerede alt for høyt forbruk?

  • – forpliktelse til bruk av beste praksis

Norge har forsøkt å få EU til å godta sjødumping fra gruver som "beste praksis", men blitt kontant avvist. Likevel er dette en hovedbjelke i AP sin mineralstrategi.

  • – intet tap av humankapital eller naturkapital

Med nåværende utbyggingstakt for kraftverk, gruver, turistanlegg m.m. forsvinner naturkapitalen i rekordfart.

Ap vil "stil­le stren­ge­re krav til at inn­tek­ter, ar­beids­plas­ser og kompe­tan­se blir igjen når stor­be­drif­ter etab­le­rer seg i lands­del­en."

Dette er fantastisk å høre fra et parti som i alle år har ivra for den frie etableringsretten gjennom EU/EØS, og som fikk gjennom ei minerallov som åpner for investeringer fra hele verden, uten anledning til å stille slike krav. Deres praksis kan vi også studere i saka om Rica og Scandic på Nordkapplatået, der det nettopp var AP som ville gi alle fordeler til disse storbedriftene.

"Sametinget skal gis et løft slik at deres stemme løftes i internasjonale fora og inkluderes i urfolksspørsmål."

Hva med å lytte til Sametinget når de forsøker å stoppe naturrasering i nord? Med overveldende flertall har Sametinget gått mot Nussir-gruva og vindkraftutbygging i reinbeiteland, men Ap hører til flertallet i Storting og fylkesting som bare vil overkjøre motstanden.

"Stat­li­ge ar­beids­plas­ser for nord skal kun­ne flyt­tes nord­over."

Hvor mange slike arbeidsplasser har blitt flytta av tidligere AP-regjeringer? Hva er nytt her? Finnes det konkrete planer?

"De­sen­tra­li­sert ut­dann­ing skal få et løft slik at fle­re unge kan ta ut­dann­ing nært hjem­ste­det."

Flott, men hva har vært praksis hittil? For å ta ett konkret eksempel fra stortingsrepresentantens eget fylke: Hvem la ned Skånland videregående skole? Var det ikke et fylkesråd leda av nettopp Ap?

Etter å ha lest dette innlegget fra en av Ap sine fremste representanter i nord er jeg ikke blitt mer overbevist om at ei Ap-leda regjering vil utgjøre noen avgjørende forskjell. Skal Ap bli et virkelig bærekraftig og grønt alternativ, må partiet komme opp med noe mer konkret enn disse frasene.

Kommentarer til denne saken