Vegvesenet har lansert et nytt forslag om direktevei Målselv – Tromsø via Buktamo og brukryssing av Malangen, Balsfjord og Ramfjorden. Ifølge KVU-utredningen blir veien flere km kortere og skaper bedre forbindelse mellom Indre Troms og Tromsø, også mellom Narvik, Sør-Troms og Tromsø. Egentlig blir E6/E8 til byen for alle sør for Balsfjord avløst av denne veien, og kystriksveien utsettes.

Vegvesenet har utredet over 130 sider og fått fram mange fakta om samferdsel i Troms. Nærmest Tromsø har de likevel bommet på beste løsning.

Fra bru over Balsfjord og langs østre Balsfjord kommer veien fram til Ytre Ramfjord, tar ny Ramfjord-bru over til Olavsvern og E8 videre innover Søndre Tromsdalen fram til Tromsøbrua og Tomasjordtunnelen. Her har de «glemt» å regne med nye veikostnader Olavsvern - Tomasjord.

Forsterker trafikktrykk i Tromsdalen

Der vil de forsterke problemene som allerede er i Tromsdalen med for sterkt trafikktrykk. Ordføreren lanserte 13. november et forslag om nytt tunnelopplegg gjennom Tromsdalen uten veginnkorting for å avhjelpe disse problemene. Å føre Målselvveien inn i samme heksegryte vil bare forsterke problemene og kreve nye milliardbeløp til overflødige tunneler uten avstandsreduksjoner.

Utredningen omfatter vurderinger og beregninger, men også pålagte og dikterte løsninger. Etter kommunevalget i 2019 påla Samferdselsdepartementet at KVU’en skulle baseres på valg av vestre E8-trase i Ramfjord. Da tilsier offentlig ærlighet i utredninger at man nevner at dette ble satt som forutsetning. Dermed er ikke alternativ og sammenligninger skikkelig vurdert eller utredet.

KVU’en foreslår å kombinere Målselvveien og vestre E8 ved å bygge E8 vest først med Ramfjordbru og det hele. Deretter bygger man Målselvveien med ny bru over ytre Ramfjord. Det blir smør på flesk med 2 Ramfjordbruer og ekstra milliardkostnader. Kombinasjonen er altså et pålagt og unødvendig krav fra dept’et, som ikke kjenner den lokale geografien.

To lange Ramfjordbruer blir umulig

På kartet ser vi at Målselvvn gjør vestre E8 delvis overflødig, og østre E8-trase med Tindtunnelen blir mer aktuell. Så hvis Målselvvn dekker et behov, så tilsier det å bygge den snarest og revurdere den dårlige løsningen for vestre E8 i Ramfjord. Østre E8 med Tindtunnelen får nå nye argumenter. Bl a vil Tindtunnelen fjerne over halve trafikken gjennom Tromsdalen, slik at Målselvvn kan få plass til sin trafikk som foreslått via Olavsvern. Og alle får kortere kjørevei.

Kommunestyrets vedtak i august om valg av vestre E8-trase er nå under klagebehandling hos Fylkesmannen. Vegvesenets overtramp i saksbehandlingen gir gode muligheter for at Fylkesmannen kan avvise kommunens vedtak. I så fall er østre E8 gjeldende trasevalg hos kommunen, vedtatt i 2015 og 2012.

Tindtunnelen uten veginnkorting?

I pressemeldingen hevder Vegvesenets dir Gifstad at Tindtunnelen er vurdert og funnet for dyr, med negativt samfunnsøkonomisk resultat og dårlig trafikkløsning som ikke reduserer reisetiden. Her er Gifstad kommet i skade for å hevde overdrivelser uten basis i KVU-utredningen. Disse gamle påstandene fra Vegvesenet er tilbakevist ved en rekke anledninger og påvist at de er uriktige. Vv bør avstå fra å servere gamle feilpåstander.

Tindtunnelen tilbyr veginnkorting på 11-15,5 km pr tur. Med trafikknivå 2019 utgjør dette ca 28 mill bilkm pr år. Når Gifstad hevder null veginnkorting med Tindtunnelen, så setter hun ny rekord i overdreven feilbeskrivelse fra Vvs side.

Det er forunderlig at vi amatører stadig må fortelle Vv de mest elementære sammenhengene om trafikkbildet på veinettet. TT blir en enorm gevinst for trafikken fra E8 Lavangsdalen og Fv 91 til nordfylket og Finnmark, pluss for hele Ramfjorden. Disse 3 trafikkstrømmene utgjør minst 3 ganger så mye som Målselvtrafikken. Gevinsten ved TT og østre E8 blir tilsvarende mye høyere.