Norges Miljøvernforbund ser på nytt at kystsoneplanen for Tromsøregionen bærer preg av å være et forslag til ny oppdrettsplan for regionen. Flere nye oppdrettsanlegg foreslås etablert i viktige områder for fiskeri og friluftsliv, uten tanke på den store organiske og visuelle forurensningen hvert anlegg står for. Miljøvernforbundet krever at kystsoneplanen setter som hovedprinsipp at samtlige oppdrettsanlegg skal være utslippsfrie i regionen.

Fiskeoppdrett

Kystsoneplanen legger opp til oppdrett i åpne merder. Et oppdrettsanlegg slipper ut like mye organisk materiale som hele Tromsøs befolkning slipper ut. Det er betydelige mengder. I tillegg kommer utslipp ved medisinering. Behandler man et anlegg med lusegift, behandler man også omkringliggende kystområder.

Den organiske forurensingen er ikke lett å spore ved det enkelte anlegg, men den sprer seg med kyststrømmen og forurenser bl.a fiskeområder og garnsett. Dette får konsekvenser for kystfiskerne.

Et oppdrettsanlegg tiltrekker seg villfisk som spiser av overskuddsfor. Det sies av Nofima at pelletssei, sei forspist på oppdrettsfor, ikke tar skade som mat av foret. Kanskje ikke rett etter fangst, men pelltssei som har stått noen timer i garn er ødelagt som menneskeføde. Ingen fiskemottak ønsker å ta imot slik fisk.

Et oppdrettsanlegg er også forstyrrende for de som driver med turistvirksomhet, da et anlegg vil stå for forurensing i form av lys og støy. Det er ikke enkelt å drive med kystfiske og nordlysturisme når opplevelsen blir ødelagt av ett eller flere oppdrettsanlegg.

NMF ser at torskeoppdrett på nytt er blitt ett satsingsområde for enkelte. Torskeoppdrett vil være direkte skadelig for villtorsken da torsken gjerne gyter i merdene. Dessuten vil et torskeoppdrettsanlegg være en smittekilde av parasitter og sykdommer. For de som ikke vet det så rømmer også oppdrettstorsken.

Den enkleste strategien for oppdrettsnæringen som ønsker å produsere fisk uten å skade omgivelsene er å ta vare på sine utslipp ved å etablere seg i flytende og lukkede anlegg.

Malangen

NMF ser at det ønskes etablert oppdrettsanlegg for torsk i Malangen. Malangen er en kjent og ressursrik fjordsystem med rike fiskeriressurser. En oppdrettslokalitet der vil være til direkte skade for økosystemene i fjorden i tillegg til det kystfiske som foregår der. Dessuten vil ett oppdrettsanlegg være til stor sjenanse for turistvirksomheten i Malangen som baserer seg på turister son ønsker å feriere i en rein fjord med nordlys og fiske.

Balsfjord kommune

NMF kan ikke akseptere at Balsfjorden åpnes for fiskeoppdrett. Balsfjorden har unike marine økosystem og et eller flere oppdrettsanlegg vil forurense så mye at det vil skade de marine økosystem som finnes i fjorden.