Flystasjonen med sin mange direkte og indirekte arbeidsplasser ble vedtatt flyttet til Ørlandet. Som kompensasjon ble prosjektet «Ny by – Ny flyplass» vedtatt av Stortinget: Lufthavna flyttes mot Saltenfjorden og frigjort areal benyttes til byutvikling. Lufthavna er iflg Avinor velfungerende, og rullebanen kan vedlikeholdes og fornyes når den tid kommer. Det er derfor ingen saklige argumenter for å flytte lufthavna. Ny lufthavn vil koste ca. 2,5 mrd. Kr. Det frigjorte arealet vil Bodø kommune kjøpe til markedspris. Sannsynligvis vil dette beløpe seg til over 1 mrd. Kr. – som kommunen må låne. Denne investeringen vil bli nedbetalt i takt med realiseringen av «Ny by». Befolkningsutviklingen tilsier at dette vil ta svært mange år. Konsekvensen vil være en ytterligere forverring av kommuneøkonomien – og som Bodøværingene vil få merke.

Arealbehovet for byutvikling er overdrevet – selv sett i et lengre tidsperspektiv. Byveksten skjer langs Rv.80, på Tverlandet og langs Fv. 834. I sentrum skjer byutviklingen ved sanering og fortetting. Dette er byutvikling som kommunen har tilrettelagt for, og som vil fortsette uansett hva som skjer på flyplassen. I tillegg er Bodø en del av Saltenregionen med alt hva det innebærer av tilrettelegging for næringsvirksomhet og bosetning i hele regionen. Alt må ikke skje i Bodø.

Da jagerflyene dro sin vei forsvant også det meste av flystøyen, men bygninger og anlegg for flystasjonen kunne man ikke ta med seg på flyttelasset. Forsvaret har heller ikke forlatt flystasjonen helt– noe skal de fortsatt benytte. Hva med det resterende? Skal det rives, eller er det tanker om gjenbruk til sivile formål? Bodø kommune skal inngå samarbeid med en tysk flyprodusent for å utvikle grønn luftfart. Kan bygninger og verksteder på flystasjonen benyttes til deler av produksjon og utvikling av lavutslippsfly? Er det også andre bedrifter som kan benytte seg av bygninger og anlegg som forsvaret forlater?

Forsvaret står ikke fritt til å disponere sitt areal, det er kommunen som er reguleringsmyndighet. Kommunaldirektør Hugvik behøver derfor ikke å engste seg for at Forsvaret som grunneier skal bedrive byutvikling på egen hånd.

Prosjektet «Ny by – ny flyplass» baseres ikke på gjenbruk – stort sett skal alt av det bestående vekk. Dette er ikke bærekraftig byutvikling.

Selv om Norge er et rikt land så må det være grenser for sløsing.