Når grunnlaget for en plan forvitrer skal planen revideres. Dette gjelder for prosjektet «Ny by – ny flyplass» der planforutsetningene har endret seg vesentlig.

Ny flyplass: Begrunnelsen for flytting av lufthavna er kommunens ønske om å benytte det frigjorte arealet til framtidig byutvikling.

Ny by: Kommunen mangler sentrumsnære areal til en framtidig byutvikling. Dette behovet er relatert til en forventet befolkningsøkning. Prognoser viser at økningen vil bli vesentlig mindre enn forutsatt. Byspredningen og byutviklingen i sentrum ser ut til å tilfredsstille behovet for nye boliger og næringsbygg i lang tid framover.

Økonomi: Bodø kommune skal delta i et spleiselag for å realisere prosjektet «ny by – ny flyplass». Kommunen må låne over en milliard kroner for å delta. Kommunen skal få igjen pengene etter hvert som byutviklingsprosjektet realiseres. Kommunen er forgjeldet etter flere års ellevill pengebruk til ikke lovpålagte formål. Låneopptak for å realisere prosjektet «ny by -ny flyplass» vil øke gjelden kolossalt – og derved påvirke kommunens økonomiske handlefrihet.

Når alt tyder på at det ikke vil være behov for å utvikle en så stor bydel som flyplassområdet gir mulighet for. Da er det heller ikke behov for å flytte lufthavna. Prosjektet «ny by -ny flyplass» bør derfor skrinlegges slik det foreligger.

Hva er alternativet?

Avinor kan overta forsvarets eiendom innen flyplassområdet. Ny rullebane bygges når behovet melder seg.

Bodø kommune regulerer forsvarets eiendom mellom Saltenfjorden og lufthavna til byutvikling. Forsvaret selger ferdig regulert grunn til utbyggere. Dette vil være et nedskalert «ny by» prosjekt – og der kommunens økonomiske medvirkning er minimal.

Kart viser mulig fordeling av areal mellom lufthavn og område for byutvikling. Innenfor området til byutvikling er det infrastruktur som kan benyttes – bygninger, veier, vann og avløp. Fotgjenger – og sykkelforbindelse med byen kan legges i tunnel/kulvert under flyplassen. Bilforbindelse legges til Gamle riksvei i øst, og i vest til Olav 5 gate via tunnel/kulvert under flyplassen.

Forslaget er en rokade; lufthavn og byutviklingsområde bytter plass.

Gevinst: Noen milliarder som for eksempel kan benyttes til utbedring av Nordlandsbanen; større hastighet og hydrogen som drivstoff.

Noe å reflektere over?