Gå til sidens hovedinnhold

Nussir: Mye større skade enn nytte

Viktig for klimaomstillingen? Dessverre Nussir, inngrepet og utslippene gjør mye mer skade på klimaet og eksisterende næringer enn nytten av å ta ut dette kobberet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nylig ble det i regi av Naturvernforbundet avholdt et viktig seminar om Nussir sitt gruveprosjekt ved Repparfjorden. Árja-leder Trond Einar Karlsen deltok i Repparfjord og var med på debatten.

Det som tradisjonelt har vært viktig for folket som har bosatt seg i sjøsamiske områder har vært å tilpasse høstingen av naturens ressurser i forhold til det faktiske ressursgrunnlaget. Gjennom våre åtte samiske årstider er det ulike ressurser som er tilgjengelig og bruk og forvaltning har hatt som kjerneverdi å videreføre ressursene til neste generasjon i like god eller bedre forfatning. Det er derfor vi inntil våre dager har hatt rikelig med ressurser som laks, ulike typer ferskvannsfisk, reindrift, ryper, fjordtorsk og en rekke andre kystnære marine arter som befolkningen har kunnet leve av.

Giftige utslipp i matfatet

To millioner tonn gruveavfall årlig skal nå slippes ut i dette matfatet! Nussir sin levetid er beregnet til ca 15 år og det betyr ufattelige mengder med giftig gruveavfall ut i det som vår leder under seminaret betegner «som å slippe det ut i elva». I en rapport fra Havforskningsinstituttet beregnes årlig utslipp å være; 1400 tonn kobber, 588 tonn krom og opp til 240 tonn nikkel!

Havforskningsinstituttet har i sitt høringsinnspill til Nussirprosjektet beskrevet Repparfjorden sitt økosystem. De påpeker at det er svært problematisk at Nussir sin søknad om utslipp inneholder feilaktige opplysninger om blant annet dybde i fjorden. Konkret beskrives det i modellsimuleringene til Nussir en dybde på vitale steder på 40-57 meter, mens det faktiske er 30 meter. Oppsummeringen til Havforskningsinstituttet viser til at 1/3 av vannmassene nær bunnen er skiftet ut etter 14 dager og hele vannvolumet i fjorden vil skiftes ut kontinuerlig gjennom året med en fornyelsestakt i størrelsesorden en måned. De skriver videre at laksefisk i perioder vil kunne bli eksponert for finfraksjonen i gruveavfallet og dette vil kunne påvirke den viktige luktesansen negativt.

Næringer fortrenges

For reindriften vil Nussirprosjektet ha store negative konsekvenser og dette er godt beskrevet i en rapport på 220 sider som er utarbeidet av Protect Sápmi. Det skal foretas sprenging 3 x i døgnet og det vil gi rystelser i grunnen. Vi mennesker vil i liten eller ingen grad merke disse rystelsene, men det vil dyrene som har helt andre sansesystemer enn vi mennesker, noe vi så tydelig under tsunamien i 2004 hvor dyrene raskt trakk til fjells, lenge før menneskene oppfattet hva som skjedde. Bit for bit har inngrepene mot reindriften tatt litt og litt, og dette er et nytt inngrep som ikke bare tar areal, men også inneholder sprenging som utvilsomt vil være en betydelig forstyrrelse for reinsdyrene, særlig i tiden før og etter kalvingen. Reindriften er under stort press fra mange hold og nå også fra Nussir.

Repparfjorden er en nasjonal laksefjord og er viktig som gyteområde for skrei og kysttorsk. Torskens gyteområder er kartlagt av Havforskningsinstituttet og viser at det er i hovedsak i fjordsystemene gytingen foregår. Repparfjorden er kategorisert som nasjonalt svært viktig gyteområde for torsk.

Fra Nussir sin side har det vært hevdet at kobberet er viktig for klimaomstillingen. Dessverre Nussir, inngrepet og utslippene gjør mye mer skade på klimaet og eksisterende næringer enn nytten av å ta ut dette kobberet. Árja har i Sametinget stemt mot tillatelse til omsøkte prosjekt da det har veldig store negative konsekvenser for våre naturressurser. Årlig utslipp av inntil to millioner tonn gruveavfall med høyt innhold tungmetaller i en liten fjord som er gyteområde for torsken og hvor laksen skal opp i elva, kan ikke tillates!

Kommentarer til denne saken