Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) har et innlegg i «Nordnorsk debatt» den 15.3.23 hvor hun kommer inn på menneskerettighetene. Det er bra at det blir fokus på menneskerettighetsspørsmålet.

NSR oppfører seg imidlertid i forhold til menneskerettighetene som et barn foran ei godterihylle. Partiet plukker til seg det som partiet liker og vender ryggen til andre deler av menneskerettighetene.

Les også

Tilbakeskritt for alles menneskerettigheter med Fremskrittspartiet

I innlegget til Sametingspresidenten trekkes artikkel 27 i «FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter» (SP) fram. Denne konvensjonen er klassifisert som en menneskerettighetskonvensjon. Artikkel 27 har NSR og dets støttespillere i mange år - og om og om igjen - trukket fram i samepolitiske propagandaen.

Er det noen som har lest eller hørt at NSR og dets støttespillere har trukket fram artikkel 26 i SP fram? Ikke jeg i hvert fall.

Enhver som tar seg til å lese denne artikkelen vil skjønne hvorfor. Hva står det så skrevet der?

Jo: «Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig.» (Uthevet av meg.)

Også i «FN-konvensjonen mot alle former for rasediskriminering», «FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale, og kulturelle rettigheter» og «Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen», som også er klassifisert som menneskerettighetskonvensjoner, er forbud mot permanent forskjellsbehandling på etnisk- og avstammingsrelater grunnlag skrevet inn. Disse konvensjonene er i tillegg inkorporert i den norske Grunnloven.

Les også

Frp vil ha like rettigheter for alle

Det er imidlertid ikke NSR som er hovedproblemet når det gjelder dette. Hovedproblemet er sentrale myndigheter og de politiske partiene som har vært og er på Stortinget. Disse har aldri sørget for at det er blitt vurdert om den samepolitisk motiverte forskjellsbehandlingen av samer og ikke-samer i Norge kan stride mot innholdet i disse konvensjonene.

Jeg sikter her til de utallige lovfestende, permanente, særrettighetene og politiske privilegiene som samene er blitt tildelt. Årsaken til at dette aldri har skjedd er nok den at de er pinlig klar over at en rekke av de samepolitisk motiverte lovene og ordningene, som innebærer en forskjellsbehandling av samer og ikke-samer, krenker innholdet i disse konvensjonene.

Jeg har utallige ganger henvendt meg til sentrale myndigheter og til partiene sentralt og påpekt dette. Det har jeg gjort også i god tid før de siste samepolitsk motiverte lovene, som innebærer en forskjellsbehandling, er blitt vedtatt. Mine henvendelser er imidlertid blitt totalt ignorert av de partipolitiske miljøene- og myndighetene sentralt.

Også Frp har ignorert denne problemstillingen. Det er rett og slett ubegripelig at Frp bryr seg så lite om samepolitiske spørsmål, at de ikke har reist denne sentrale problemstillingen til offentlig debatt, særlig når de samtidig hevder at de er imot en forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming.