TASIC skal bidra til at yrkesutøvere trenes i operativ utøvelse og være et nasjonalt senter for simulering og utvikling av kompetanse på feltet.

Pilotene som flyr i nord-norsk snøstorm. Sykepleieren som opplever sin første hjertestans på den lokale sykestua. Fiskebåtkapteinen som forsøker å manøvrere seg gjennom vinterstormen. Brannkonstabelen og ambulansepersonalet som er først på stedet under en husbrann. Langtransportsjåføren som frakter dyr last mellom sårbare bilister og umistelige fotgjengere.

Menneskeliv og store materielle verdier er avhengig av at disse yrkesutøverne evner å løse enhver situasjon sikkert og effektivt. Gjennom TASIC vil vi sikre disse menneskene kompetansen de trenger, samtidig som vi legger grunnlaget for fremtidens teknologi, forskning og innovasjon.

Skal samle simulatoraktiviteter under ett tak

TASIC skal være et nasjonalt senter for simulering og simulatoraktiviteter. Senteret skal ved hjelp av simulatorer og simuleringsverktøy, og virtuelle og fysiske treningsfasiliteter legge til rette for å trene operative utøvere i å håndtere normale og kritiske situasjoner.

TASIC skal koble seg organisatorisk til eksisterende simuleringsmiljøer i hele landsdelen og samarbeide for å styrke tilbudet overalt. På senteret skal det etableres et stort tverrfaglig miljø spesialisert på simulering og simulatorbruk.

Samle data for forskning og utvikling

Gjennom simulatorbruk og andre simuleringer produseres det store mengder data. TASIC vil anvende dataen fra trening og simulatorer med samfunnsgevinst i fokus. Målet er å kombinere dataen fra trenings- og simulatoraktiviteten med data fra felt og andre kilder for å skape et datalagrings og -simuleringssenter i internasjonal skala som skal gjøres tilgjengelig for alle fagmiljøer og forskere på UiT.

Et slikt senter kan også bidra til forskning og utvikling i næringslivet i Nord-Norge ved å gjøre relevant data, kompetanse og infrastruktur tilgjengelig for bedriftene i landsdelen.

Tromsø er perfekt for et nasjonalt simuleringssenter

Tromsø og UiT har unike fordeler som gjør dette til det perfekte stedet for etableringen av et slikt nasjonalt simuleringssenter. UiT har en unik sammensetning av studielinjer og fagmiljøer som inkluderer nautikk, luftfart, helse og luft- og akuttmedisin som alle er store forbrukere av simulatorer og simulering. I tillegg har miljøene i Tromsø erfaring med relevant arbeid blant annet gjennom de årlige katastrofeøvelsene og Tromsøundersøkelsen.

Tromsø som porten til Arktis underbygger byens viktige historiske utgangspunkt. Tromsø skal fortsette å forberede operative folk til sikre og trygge operasjoner i nord. Vårt moderne tilskudd gir mulighet til å koordinere treningstilbud med den hardbarka naturen i nordområdene som bakteppe.

Senteret skal ta utgangspunkt i de særegne meteorologiske, geografiske og klimatiske forholdene Nord-Norge. Både folk og teknologi må være `Arctic proven`.

Vil kunne trene fremtidens piloter innen grønn luftfart

Som et eksempel på hvordan TASIC kan bidra til forskning og operativ sikkerhet er satsningen på grønn luftfart viktig å holde frem.

Når man skal iverksette en helt ny teknologi, er det helt essensielt at personalet som skal operere det har den nødvendige kompetansen. På TASIC vil vi kunne trene opp fremtidens piloter til å kunne håndtere elektriske fly i arktiske forhold slik at de kan operere på kortbanenettet i Finnmark.

I tillegg så kan vi på datasenteret bruke data fra de som utvikler flyene, fra testflyvninger og fra simulatorer til å lage en digital tvilling, altså at hele flyet simuleres digitalt. Da kan man teste flyet under polare værforhold, med forskjellige komponenter og fløyet på forskjellige måter for å se hvordan det vil utarte seg i virkeligheten, uten å noen gang trenge å gjennomføre forsøket fysisk.

TASIC vil kunne bidra til lignende forskningsprosjekter i et bredt spekter av fagområder fra helse til infrastruktur til autonome fartøy.

Vi kan skape i nord!

Det har over lang tid vært pekt på at man ønsker å satse på nordområdene. Politikere fra flere forskjellige partier har snakket om å skape arbeidsplasser i nord, om å satse på grønn omstilling og teknologiutvikling i landsdelen og om å utvikle arktisk kompetanse med fokus på sikkerhet og beredskap.

Ingenting av dette lar seg gjøre om vi ikke investerer i landsdelen og utvikler kompetansen som skal legge grunnlaget for nordområdene sin fremtid. TASIC er helt i tråd med uttalte målsetninger for den nye regjeringen og med nordområdemeldingen.

TASIC kan være en av de viktigste satsningene i nyere tid på kompetanseutvikling, tverrfaglig forskning med arktisk fokus og sikkerhet og beredskap i nordområdene.

Vår oppfordring til regjeringen er: Sats på kompetanse, sats på innovasjon, sats på grønn luftfart, sats på nord – sats på TASIC!