Bakgrunnen for navneskiftet er at man av markedsmessige, omdømmemessige og strategiske årsaker ønsker et større geografisk perspektiv på kjernesaken – en kortere vegstrekning mellom Finnmark og Tromsø.

Forbindelsen som sørger for en innkorting på 106 km mellom øst og vest i nordområdene, har vært tema i over 70 år og er grundig utredet. I 1995 foreslo Statens vegvesen i Troms å realisere forbindelsen, men ble dessverre nedstemt i Troms fylkesting. I mars 2019 ble regional plan for Ullsfjordforbindelsen vedtatt i fylkestinget og planlegging skulle iverksettes. Dessverre stoppet denne prosessen helt opp, av årsaker som styret i Nordområdevegen AS ikke har fått noen ordentlig forklaring på.

Dette er for oss ganske uforståelig, da prosjektet mest sannsynlig er Norges beste om man ser på antall km bespart og holder det opp mot investeringskostnad og miljøeffekt.

Tall fra «Ullsfjordforbindelsen – markedsvurdering» (Transportutvikling AS, 2021) viser at vi i Nordområdene kan spare mer enn 30 millioner kjørte km/år, noe som kan gi positiv effekt i form av reduserte ulykkestall, mer effektiv verdiskaping, bedre samfunnsnytte samt mer enn 8000 tonn årlig CO2 besparelse. Holder man dette opp mot investeringskostnadene, scorer prosjektet høyest i alle vegprosjekter vi kjenner til i Norge i dag. Til sammenlikning er fergefri E39 beregnet til ca 400 mrd med 57 km innkorting.

Prosjektet er veldig godt finansiert. Staten tilbyr gode finansieringspakker til prosjekter som leverer på fergeavløsninger. Vi har gjort beregninger og tør påstå at prosjektet kan realiseres av fylkeskommunen uten økonomisk risiko. Kombinasjonen av rassikringsmidler, fergeavløsingsmidler og bompengefinansiering sørger for en solid finansieringsløsning for forbindelsen.


At Nordområdevegen vil løse mange av de naturgitte utfordringene vi har i regionen i forbindelse med rasfare og stengte veier, med de problemene det medfører for nødutrykning, syketransport, næringstransport mv., er også et viktig poeng å ta med.

Vi oppfordrer alle som er interessert i bedre infrastruktur i nordområdene til å sette seg inn i denne viktige saken. Det er bred enighet om prosjektet blant våre fylkespolitikere. Det er imidlertid vårt håp at de viser vilje og kraft til å satse på ekte regional utvikling her oppe i nord: Satsing på infrastruktur og fordeling av midler burde ikke kun være relatert til antall hoder som finnes i et geografisk område, men også den verdiskaping og samfunnseffekt et prosjekt har – og her scorer Nordområdevegen like godt eller bedre enn gigantprosjektene i sør.

Les mer på www.nordomradevegen.no

Styret i Nordområdevegen AS v. Tor Petter W. Christensen