Redaktøren i Nordlys skriver i lederen «Tvilsomme fiendebilder», at det var uproblematisk å ha atomubåtanløp ved Olavsvern på 90-tallet.

- «Forskjellen er altså at ubåtene denne gang vil bli synlige med det blotte øye,..» hevder han. -«Det er nesten banalt å minne om det, men det er likevel nødvendig: Hensikten er å beskytte oss, ikke skade oss.», beroliger redaktøren oss med om planene for atomubåter ved Grøtsund industrihavn.

Er det så enkelt og kurant? Kanskje redaktøren heller skal reflektere over følgende, siden Nordlys ikke er en del av statsmakta: Hvordan i all verden kunne det være forsvarlig å ta imot atomubåter ved Olavsvern uten at det var utarbeidet ROS-analyse(Risiko og sårbarhetsanalyse), og uten at Tromsø kommune hadde noen som helst beredskapsplanverk for å ivareta sivilsamfunnet og innbyggernes sikkerhetsinteresser, hverken i Ramfjord eller i byen? Var det kanskje en ren «cowboyvirksomhet» som foregikk på Olavsvern? Atomubåtene lå jo heller ikke engang i fjellanlegget, som redaktøren later til å tro, men de lå ved kai, godt synlig, som ved Grøtsund industrihavn.

Nordlys og befolkninga i Tromsø skal være glade for at vi hadde en politisk ledelse og kommuneadministrasjon som våget å stå opp imot presset som vi ble utsatt for fra våren 2016 – for 5 år siden, da både regjeringa, fylkesmannen og forsvarsledelsen mente det var helt kurant å ta imot atomubåt fra US Navy til kaianlegget ved Grøtsund industrihavn.

Det fantes ingen beredskapsorgansisasjon, -utstyr eller -planer for mottak av atomubåter. Vi klarte å stoppe en fullstendig uforsvarlig operasjon som var planlagt i mai 2016! Hele den politiske ledelsen var samlet om dette. Og i Nordlys 3.juni 2016 kunne vi lese: «Den 25. mai bekreftet byrådsleder Kristin Røymo at det varslede ubåtbesøket i Tromsø, ikke blir noe av. - Det varslede anløpet kommer ikke. Det er kansellert, bekreftet Røymo i kommunestyret.»

Med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i spissen har presset fortsatt, og stadig nye tidspunkt for anløp av atomubåter kom i 2018 og 2019, fortsatt uten beredskapsplanverk. Først 3.mars 2021 mottok Tromsø kommune ROS-rapporten fra Forsvaret som skulle være det faglige grunnlaget for å lage beredskapsplanverk! Med denne bakgrunnen, som også redaktøren i Nordlys er kjent med, angriper han «de mest høyrøstede i debatten» for ikke å kritisere Russland for deres militære opprusting! Som en av de «høyrøstede» har vi også påpekt og kritisert den russiske opprustinga, men vårt sentrale fokus har vært sikkerheta for Tromsø og befolkninga som blir truet av den økte amerikanske militære opptrappinga i vår umiddelbare nærområder.

En viktig «spinnoff»-effekt av koronapandemien det siste året er at søkelyset på beredskap heldigvis er langt sterkere. Men den digitale beredskapsøvelsen som statsforvalteren nå arrangerer, og som redaktøren i Nordlys føler seg betrygget av, er en illustrasjon på det ektremt lave beredskapsnivået for håndtering av radioaktiv forurensing.

Etter 1997 har det ikke blitt bygget tilfluktsrom i Tromsø, og befolkninga har økt med over 20000. Hverken UNN, politiet, Tromsø brann&redning, sivilforsvaret eller de frivillige beredskapsorganisasjonene har organisasjon, mannskap, utstyr eller opplæring og øvelse for håndtering av radioaktiv forurensing ved en ulykke i forbindelse med atomubåt i vårt nærområde. Det som er avdekt gjennom behandling og oppfølging av ROS-rapporten viser at det vil være helt uforsvarlig å tillate mottak av atomubåter ved Grøtsund industrihavn. En ulykke kan gjerne skje ved første anløp som ved anløp nr 100.

Kommunestyret må derfor konkludere med at det ikke er mulig å lage et forsvarlig beredskapsplanverk, og be Regjeringa og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om å avslutte prosjektet for logistikkhavn ved Grøtsund industrihavn. Dette vil Rødt foreslå i kommunetyremøtet 28.april.