Er Nord-Norge forberedt på at det i løpet av inneværende tiårs periode trolig skal investeres over 100 milliarder kr i første byggetrinn av Nord-Norgebanen?

Er det noe vi her nord kan gjøre mens landsdelen venter på at KVU-utredningene om Nord-Norgebanen skal bli ferdige? Noe som kan styrke sjansen for at det blir avsatt midler til byggingen av Nord-Norgebanen i revidert Nasjonal Transportplan (NTP)? Svaret er et ubetinget ja, det kan og bør vi gjøre.

Gir Stortinget grønt lys for strekningen Fauske – Tromsø i forbindelse med revidert NTP i 2024 så åpner det opp for detaljplanlegging av traseer, terminaler, bruer, tunneler og tilførselsveger.

Det som står på ønskelista for de som jobber for Nord-Norgebanen er at det;

• blir tverrpolitisk enighet i landsdelen om bygging av Nord-Norgebanen.

• ansettes fagfolk som kan jobbe for Nord-Norgebanen på heltid

• snarest mulig gjennomfører prosjekter som kan korte ned planleggingen av forprosjektet og sikre nordnorsk deltakelse i byggingen av Nord-Norgebanen.

• arbeides med å finne alternativ finansierings løsninger, dersom banen ikke kommer med i revidert NTP for 2025 - 2036.

Hva er det som gjør at det er større optimisme nå enn tidligere?

Det som taler for bygging av Nord-Norgebanen er:

1. Det er flertall på Stortinget for bygging av Nord-Norgebanen.

2. Krigen i Ukraina har ført til at Finland og Sverige søker medlemskap i NATO, og Forsvarets behov for landverts transport av materiell og personell i nord, også over landegrensene, forsterkes.

3. Innføringen av EUs «New Green Deal» og «Fit for 55» vil føre til store tap for sjømatnæringen ved at det innføres avgifter for frakt av varer med bil som bruker fossilt brensel.

4. En moderne jernbane, som gjør at folk kan bo i pendler avstand til større sentra, vil være et særdeles viktig bidrag til å snu den negative demografiske utviklingen i landsdelen.

Forsvarets transportbehov. Forsvaret er relativt tungt til stede i Nord-Norge med flere militære baser ogøvingsområder i og i nærheten av deaktuelle trasealternativene forNord-Norgebanen.FD arbeider med åforbedre militær mobilitet der jernbane i nord er med i vurderingene.

Forsvarets operative hovedkvarter har avlevert et solid innspill til KVU: Nord-Norgebanen «Forsvarets transportbehov, i dag og i framtiden mot 2060.» Rapporten ble overlevert til JBD 21.06.2022 og siden den gang har krigen i Ukraina aktualisert kravet ytterligere.

Nord-Norgebanen bør derfor, som del av et moderne, nasjonalt og internasjonalt banenett, være et av de prioriterte prosjektene i neste NTP.

Sjømateksporten kan innen 2050 komme opp i 3 millioner tonn som skal fraktes utslipps- og arealgjerrig til Europa for å tilfredsstille betingelsene i Eu’s «New Green Deal» og «Fit for 55».

Overføring av gods fra veg til jernbane vil i 2040 kunne fjerne opp til 150 000 vogntog og opp til 3 – 400 000 tonn CO2 – ekvivalenter. Bygger man multimodale godsterminaler i noen utvalgte havner så vil de 20 lakseslakteriene på kysten kunne frakte containere med elektrisk drevne båter direkte til disse terminalene.

JBN mener Nord-Norgebanen bør bygges som brobane, både av hensyn til reindriftsnæringa og fordi det er kostnadsbesparende og betydelig raskere å bygge i forhold til en vanlig jordbane, noe både SKANSKA og RAMBØLL har dokumentert.

JBN jobber med å komme i gang med prosjekter som kan styrke nordnorsk deltakelse i byggingen av banen, kvalitetssikre traseene som er utpekt av KVU-arbeidene og redusere planleggingstiden før byggestart.

JBN kartlegger også mulighetene for utdanning av tog personell i nord, etablering av vedlikeholds verksteder, leveranser av varer og tjenester, som blir noen av de ringvirkningene byggingen av Nord-Norgebanen vil føre til.

Kommer Nord-Norgebanen ikke med i NTP denne gang heller så må arbeidet med alternativ finansiering iverksettes, slik Skagerakbanen og Oslo – Stockholm prosjektet arbeider mot.