De siste ukene har en rekke av landets sparebanker lagt frem sine resultater for 2021. I likhet med SpareBank 1 Nord-Norge, kan også resten av sparebanksektoren jevnt over vise til god kundevekst og positiv utvikling med hensyn til inntjening og lønnsomhet i 2021.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys fremmer 10. februar flere påstander om Sparebank 1 Nord-Norge. Fjellheims kommentar er bygget opp rundt en kritikk av bankens gode resultater for fjoråret.

Etter vår mening er det imidlertid viktig og riktig at vi har lønnsomme finansbedrifter i Norge. Dette gjør bankene mer solide for tap, og sørger for at folk kan ha høy trygghet til banken overlever både økonomiske opp- og nedgangstider. SpareBank 1 Nord-Norge har heller ikke en inntjening som skiller seg nevneverdig fra sammenlignbare virksomheter i samme bransje. At deler av overskuddet tilfaller bankens egenkapitalviseiere, er selvsagt også naturlig – også for det tilfelle at enkelte av eierne av bankens egenkapitalbevis er ansatte i sparebanken eller investorer fra andre deler av landet eller utlandet.

Det kan nærmest fremstå som om Fjellheim også har glemt at sparebankene konkurrerer både nasjonalt, regionalt og lokalt, og at det er helt og holdent opp til forbrukere og næringslivskunder å velge hvem de vil ha som sin bankforbindelse. Sparebanksektoren har imidlertid lyktes godt med å tiltrekke seg kunder som er fornøyde og forblir lojale. Dette henger direkte sammen med at det for flertallet av norske bankkunder ikke er betingelsene i seg selv, men den opplevde verdien for pengene basert på hva man får igjen, som avgjør valg av bank. På dette området leverer sparebanksektoren godt gjennom en kombinasjon av nærhet, kompetanse og sterk digital tilstedeværelse.

Det er i både næringslivets og samfunnets interesse at vi har robuste og lønnsomme sparebanker over hele landet. Økonomisk forskning viser at næringslivet har mindre tilgang til lånekapital i områder uten lokale banker, og at det i områder der lokalbanken har høy markedsandel, både er lettere for små bedrifter å få lån og lettere å få mer lån, uten at sannsynligheten for mislighold øker.

I Norge har sparebanksektoren dessuten en lang tradisjon for å være en positiv bidragsyter tilbake til eget nærmiljø gjennom utdelinger til allmennyttige formål. I sum representerer landets sparebanker og sparebankstiftelser en av Norges største private bidragsytere til idrett, kultur og frivillighet, og medvirker i stor grad til å skape bolyst og gode lokalsamfunn gjennom å dele store deler av sitt overskudd tilbake samfunnet. Å bagatellisere dette som almisser, får stå for Fjellheims egen regning.

Vi er overbevist om det er bra for Nord-Norge at landsdelen har en robust og lønnsom regionsparebank. Når Norges Bank og andre uavhengige kunnskapsmiljøer i tillegg konkluderer med at 2021 ble et økonomisk godt år for Norge, er det ikke overraskende at dette også gjenspeiles i gode resultater for sparebanksektoren og SpareBank 1 Nord-Norge. Det som derimot overrasker oss, er at Fjellheim med høy patos fremfører kritikk mot at et av våre medlemmer driver på en ansvarlig måte som kommer både innbyggerne, næringslivet, fellesskapet og samfunnet til gode. Sjelden eller aldri opplever vi det samme.