I Nordlys fredag 3. desember hevder MDGs Hilde L. Strand at en av Nofimas forskere er lobbyist og pådriver for torskeoppdrett. La oss kort forklare hvorfor ikke dette er tilfelle.

Her er bakgrunnen for at vår forsker Øyvind J. Hansen stilte opp i møte med politikerne i Senja kommune:

Vi fikk en henvendelse fra kommunen dagen før møtet om vi hadde noen med kunnskap om torskeoppdrett. Som uavhengig forskningsinstitutt er vi alltid opptatt av å formidle faktabasert kunnskap. Derfor stilte Hansen opp i møtet og svarte på spørsmål fra politikerne i utvalget.

Artikkelen i Nordlys er godt balansert. Likevel må det ikke henge igjen et inntrykk av at våre forskere er lobbyister eller har en agenda. Det er prisverdig at politikerne i Senja kommune oppsøker fagkunnskap før de avgjør viktige saker. Vi vil så langt det er mulig stille opp når vi får spørsmål om vi kan bringe fakta inn i pågående diskusjoner.

I utvalgsmøtet i Senja kommune fikk vår forsker spørsmål om miljøpåvirkning. Hansen var tydelig på at dette ikke er hans fagfelt, og henviste til Havforskningsinstituttet. Våre forskere uttaler seg alltid om egne fagfelt. Spørsmål som går utover egne fagfelt overlater de til enten kolleger i Nofima, eller henviser til andre forskningsinstitutt eller universitet med større grad av spesialkompetanse.

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet driver Nofima Nasjonalt avlsprogram for torsk. Dette har vi gjort siden 2001, som et ledd i regjeringens målsetting om å sikre kystnære arbeidsplasser basert på andre arter enn laks. Våre forskere har mye kunnskap om oppdrett av andre arter enn bare laks. Akkurat nå forsker vi på kvaliteten på den siste generasjonen av oppdrettstorsk. Resultatene blir lagt fram neste år.

Som sagt er vi glade for å bli spurt om formidling av forskningsbasert kunnskap. Vi skal alltid ha belegg for våre uttalelser. De skal være transparente og kunne etterprøves i vitenskapelige rapporter eller publiseringer. Vi har ingen agenda når vi svarer på spørsmål fra politikere eller andre.

Lobbyister eller pådrivere for noen næringer blir våre forskere aldri.