Du tror det ikke før du får se det, er et utrykk man bruker for å sette tingene litt på spissen. I dette tilfellet er realitetene så åpenbare, at vi ikke trenger å sette det på spissen. Regjeringen klarer det selv med noen av sine prioriteringer.

Tidligere i vår satte fagetaten Statens vegvesen opp en prioriteringsliste over veiprosjekter de ønsket å få i gang. Her var E6 Mørsvikbotn-Megården i Nordland blant topp 4-prosjektene. I sin begrunnelse for prosjektet skriver Statens vegvesen:

"Dagens veg har 16 smale tunneler hvorav 12 av disse ikke oppfyller myndighetskrav til sikkerhet. Vegen har mange bratte stigninger, den er ulykkesbelastet og må ofte stenges for bilberging vinterstid. Omkjøring via Sverige tar +11 timer. I praksis deles landsdelen i to når vegen må stenges.

Ved å bygge store deler av den nye vegen i ny trase, frigjøres den gamle E6 til beredskaps veg. Det gir rask omkjøring og vesentlig bedre samfunnssikkerhet.

Prosjektets hovedmål:

  • Oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften og gi økt trafikksikkerhet langs hele strekningen
  • Mer forutsigbar transport og økt fremkommelighet vinterstid
  • Redusere omkjøringstiden fra +11 timer til under 2 timer
  • Redusere reisetiden mellom Fauske og Narvik med inntil 25 minutter."

Prosjektet handler altså om å øke samfunnssikkerheten og trafikksikkerheten og bidra til at næringstransporten kan få levelige forhold lang E6 som er hovedferdselsåren i landsdelen. Det ruller 350 trailere pr døgn gjennom 12 tuneller uten forsvarlig sikkerhet! Tunnelene holder ikke kravene til høyde, bredde, sikkerhet, havarilommer, brannvern etc. Dersom en flyplass ikke oppfyller gjeldende sikkerhetsforskrifter, så hadde den blitt stengt på dagen. Hvorfor er ikke sikkerheten på veien like viktig!!

Fristen for å oppfylle sikkerhetskravene var 2019. Byggetiden er 8 år, da bør man jo forstå at vi må komme i gang! Statens vegvesen vil ikke åpne den viktige transportkorridoren mellom Fauske og Narvik/ Vesterålen/Lofoten for modulvogntog på grunn av disse tunnelene. Det hindrer en reduksjon av antall vogntog på veiene og den reduksjon i Co2 utslipp dette representer.

Etter mange års kamp hvor NLF og mange andre har stått på for å få prosjektet realisert, var det nå klart for oppstart. Så klarer altså regjeringen å prioritere flytting av en flystripe som Avinor mener holder i mange år foran dette prosjektet! Vi har ingenting imot flyplass prosjektet, men det tåler i langt større grad noen års utsettelse. Utsettelsen av E6 Megården-Mørsvikbotn rammer hele transport Norge på grunn av den særdeles viktige funksjon E6 har som transportåre for næringsliv og befolkning.

Nå skal dette forslaget til statsbudsjett gjennom stortinget, så får vi håpe at SV ser at vi må prioritere samfunnssikkerhet og beredskap når rammene skjerpes.