I kongelig resolusjon nr. 18/10760 datert 16.04.2021 står det følgende om bilateral tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid:

«Avtalen sier uttrykkelig at den ikke endrer norsk base- og atompolitikk, anløpsregler og norske begrensninger på lagring av visse våpentyper på norsk territorium (atomvåpen, landminer og klasevåpen mv)».

Jeg har lest gjennom avtalen, har googlet på anløpsregler og finner overhode ingenting i avtalen om anløpsregler. Med bakgrunn i ovennevnte vil jeg derfor stille forsvarsministeren følgende 3 ja/nei spørsmål, helst med utdyping dersom noen av svarene er nei:

1) Er forsvarsministeren enig i at opplysningen om at det står uttrykkelig i avtalen at den ikke endrer norske anløpsregler er direkte feil?

2) Er forsvarsministeren enig i at gjeldende norsk atompolitikk for anløp av krigsskip i norsk havn er slik gjengitt nedenfor?

3) Ville det vært i strid med norske anløpsregler dersom det amerikanske hangarskipet USS «Kearsarge» som nettopp anløp havn i Tromsø hadde atomvåpen ombord under besøket?

Gjeldende norsk atompolitikk vedrørende anløp av krigsskip i norsk havn er såvidt vites følgende:

«Etter regjeringens oppfatning vil det ikke innebære noe juridisk avvik fra den fastlagte norske atompolitikk om et krigsskip ved vanlig besøk i norsk havn skulle medføre atomvåpen. Likevel har det av andre grunner vært regjeringens linje at man bør unngå at dette skjer. Dette er både allierte og andre atommakter kjent med. Vår forutsetning ved anløp av fremmede krigsskip har vært og er at atomvåpen ikke medføres ombord. Norske myndigheter regner med at så vel allierte som andre atommakter respekterer denne forutsetning».